Institut Municipal de Cultura de Barcelona

Entitat pública empresarial : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència