Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Área de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Presidenta
:
Gerent
: