Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
President
: