Tractament i Selecció de Residus, SA

Logotip TERSA
Societat mercantil municipal : 58,64% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA com a soci majoritari.
Àrea d'adscripció: 
Àrea Ecologia Urbana