Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, per regularitzar despeses per la gestió i explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, la Satalia, Ibèria, la Bàscula i la pista poliesportiva la Bàscula

26.02.2021 Administració i acció de govern Referencia 20149208

APROVAR l'expedient de  Reconeixement de Crèdit per import de 84.230,24 euros a favor de l'empresa LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L., amb NIF 62538228, atesa la necessitat de regularitzar les despeses i indemnitzacions, originades a l'any 2020 i no reconegudes en el mateix exercici pressupostari, corresponents al contracte núm 14C00014, adjudicat per la Gerència Municipal en data 27 d'agost de 2014 a la referida empresa i que té per objecte la concessió subvencionada de la gestió i explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, la Satalia, Ibèria, la Bàscula i la pista poliesportiva la Bàscula, del Districte de Sants-Montjuïc. CONVALIDAR, vistos els informes de la Intervenció Municipal, de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i dels Departaments de Serveis Jurídics – Secretaria i Recursos Interns del Districte de Sants-Montjuïc, obrants a l’expedient, i d’acord amb el que estableix l’article 52 de la referida Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques, el procediment administratiu desenvolupat a l’indicat expedient que té per objecte la contractació de la concessió administrativa de serveis per a la Gestió i explotació dels camps de futbol al referit Districte , i també als efectes del que es preveu a l’article 28 del RD 424/2017, de 28 d’abril. pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. FIXAR l'import de 57.539,27 euros a indemnitzar des del 14/3/2020 al 22/6/2020, com a conseqüència de la suspensió parcial signada en data 22 de maig de 2020 per la Direcció de Serveis a les Persones i Territori d'aquest Districte i l'empresa concessionària, Llop Gestió Esportiva S.L,. per la situació creada per la COVID-19, a efectes de 14 de març de 2020, del contracte que, en suma ha operat durant 101 dies, en aplicació d'allò disposat pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. FIXAR l'import de 20.865,75 euros, a subvencionar per durant el període de 23/6/2020 al 17/8/2020, pels serveis realitzats, per raó d'interès públic, havent finalitzat l'esmentat contracte municipal FIXAR l'import de 5.825,22 euros, a abonar a l'empresa Llop Gestió Esportiva S.L, pel pagament de l'Impost de Bens Immobles pel període 01/01/2020 al 17/8/2020, al tractar-se d'una despesa derivada d'una obligació tributària sobrevinguda amb posterioritat, que no es va tenir en compte en la proposició econòmica de la plica guanyadora. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0603/22611/34112, del pressupost 2021, a favor de l'adjudicatari LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L., amb NIF número B62538228, la quantitat de 84.230,24 euros per la suma de les indemnitzacions, despeses i serveis executats relatius al desenvolupament i finalització del mateix contracte administratiu.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP Abstención
 • BCN Canvi A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención

Comparte este contenido