Aprovar tres expedients de reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AIRBOX, SA, per al manteniment i la recàrrega dels equips de respiració autònoma del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

26.02.2021 Administració i acció de govern Referencia 21XF0054 - 21XF0056 -21XF0057

APROVAR  els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0054, 21XF0056 i 21XF0057 pels imports i factures que consten a l’annex, a favor de l'empresa AIRBOX, SA, amb NIF A08950685, en concepte de manteniment i recàrrega dels equips de respiració autònoma (ERA) del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades durant l'exercici 2020, executades correctament i no pagades per les causes explicades als informes de l'òrgan gestor; CONVALIDAR, vistos els informes de la Intervenció Municipal i de l’òrgan gestor obrants als expedients, les actuacions administratives i les despeses corresponents, d’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i també als efectes del que es preveu a l’article 28 del RD 421/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • BCN Canvi A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención

Comparte este contenido