Adquirir una participació d'Acelera Més Barcelona SL per poder desenvolupar inversions en el marc del programa "Més Barcelona"

29.04.2022 Economia i empresa Referencia 450-2020-01

APROVAR, l’adquisició d’una participació accionarial de la societat mercantil ACELERA MES BARCELONA, S.L, (nova societat (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop ACELERA ENERGIA SCR.SA l’hagi constituït, i que tindrà per finalitat desenvolupar inversions a realitzar en el marc del programa “MES BARCELONA”. APROVAR, per una banda, el contracte de socis incorporat en l’ expedient , anomenat Pacte Parasocial, a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i ACELERA ENERGIA SCR.SA, i que estableix els termes particulars de la inversió; APROVAR, per una altra banda, la proposta d’Estatuts i la memòria-proposta d’ACELERA que també s’incorporen a l’expedient, que identifica, entre d’altres aspectes, els leads actualitzats, cash flows previstos i les rendibilitats esperades del projecte; ESTABLIR, en els termes indicats en el contracte de socis, que la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la nova societat en cap cas serà superior al 30% del capital social total previst; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import màxim agregat de 1.290.580,80 euros, equivalent al 30 per cent del capital social total previst que s’estima que siguin de 4.301.936,00 euros; preveure que l’import màxim agregat compromès per l’Ajuntament es desemborsi durant els tres (3) anys següents a la constitució de la SPV, a raó de 430.193,60 euros cadascun. CONDICIONAR , la formalització de la inversió a l’obtenció de l’informe previ del Departament d’Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i executar el present acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol document que sigui necessari per a donar validesa i eficàcia al present acord.

Aprobada
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • ERC Abstención
 • Cs Abstención
 • PP Abstención
 • Valents Abstención
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea Abstención
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención