Cedir a l'IMHAB la participació de la finca del carrer del Marroc, 128-134, per a la construcció i gestió d'una promoció d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer

22.07.2022 Habitatge Referencia DP-2022-28581

CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la participació indivisa del 95,615 per cent, de propietat municipal, de la finca del carrer Marroc núm. 128-134 (finca registral 24742 del Registre de la Propietat 30 de Barcelona), per a la construcció i gestió d’una promoció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, així com un equipament comunitari en planta baixa de conformitat amb el planejament urbanístic, i d’acord amb allò que disposa els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988 i els articles 166.2 i 167.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al.ludit i amb subjecció a les previsions de l’article 170 del Text Refós esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents Abstención
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea Abstención
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención