Ratificar l'aprovació de l'addenda número 3 del contracte en relació amb el Mobile World Capital Project i el Mobile World Congress per estendre'n la vigència fins a l'any 2030

22.07.2022 Economia i empresa Referencia 22XC0197

RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 14 de juliol de 2022 que aprova l’addenda número 3, del contracte subscrit entre la Groupe Speciale Mobile Association, el Ministerio de Indústria, Turismo i Comercio del Gobierno Español (ara Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital), la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Turisme de Barcelona, en relació amb el Mobile World Capital Project i el Mobile World Congress, i que té per objecte l’extensió de la vigència contractual pel període comprès del 2025 i fins l’any 2030 (ambdós inclosos). APROVAR el conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i el Ministerio de Asuntos Económicos y de Tranformación Digital del Gobierno de España, que té per objectiu donar suport al MWC, renovant i actualitzant el compromís de les Administracions Públiques en les seves aportacions dineràries pel període comprès entre els anys 2025 al 2028, ambdós inclosos. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 32.000.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 700/48559/43336, distribuïts en 8.000.000,00 euros del Pressupost de l'any 2025, 8.000.000,00 euros del Pressupost 2026, 8.000.000,00 euros del Pressupost 2027, i 8.000.000,00 euros del Pressupost 2028, condicionada pels exercicis futurs a l'existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb NIF G65760431.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención