PLA D'OBERTURA DE L'ESCOLA (Mesures extraordinàries Covid)

PLA D’OBERTURA EBM DIAGONAL MAR CURS 2020-21
 
La necessitat dels infants de 0 a 3 anys, de relació estreta amb l’educador/a i la manera d’interactuar amb contacte físic amb els altres infants fa evident que a l’escola bressol, no es pot plantejar regular la distància de seguretat, ni entre infants ni amb l’adult  de referència.
 
Durant aquest període de pandèmia COVID-19, les mesures de seguretat per limitar el nombre de contactes, garantir un nivell bàsic de control i la traçabilitat dels casos són:

 • Organitzar grups de convivència i socialització estables.
 • Incrementar la neteja de les mans.
 • Assegurar la higiene  dels objectes i dels espais.
 • Garantir una adequada ventilació.

 
 
REQUISITS D’ACCÉS A LES ESCOLES BRESSOL
 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l‘escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que aquest no tingui temperatura superior a 37,5ºC ni cap altre símptoma compatible amb la COVID-19.
 

 • No es pot accedir a l’escola si l’infant o les persona adultes que treballen a l’escola (tutores; educadors de suport) presenten alguna de les següents situacions:
 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

 
Les famílies han de signar una Declaració Responsable que fa referència principalment a aquestes qüestions.
 
 
 
CONTROL DIARI DE TEMPERATURA
 
Donada la situació actual de la pandèmia i per reforçar les mesures preventives, a l’escola es prendrà la temperatura a cada criatura a l’entrar. En cas de temperatura superior a 37,5ºC no es podrà accedir a l’escola.
 
 GRUP DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLE
En el cas de les escoles bressol els grups de convivència estables equivaldran al grup classe, per tant, no serà possible la lliure circulació dels nens i nenes entre espais de grups diferents, ni l’intercanvi i coincidència entre infants de diferents grups de convivència estable.
Una educadora de referència només pot formar part d’un únic grup estable.
Cada grup tindrà accés a una zona de pati degudament compartimentada; ni les joguines de pati ni les de l’aula es poden compartir amb altres grups (sí entre els infants del mateix grup).
El principal valor del grup estable és la facilitat que ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
 
 
ÚS DELS ESPAIS DE L’ESCOLA BRESSOL

Ús d’espais per part dels infants

 • Aula. Cada grup en una estança amb l’educadora tutora i educadora de suport, sense compartir espais ni activitats entre grups.
 • Espais exteriors: són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, prioritzarem les activitats al pati.

Per accedir als diferents espais del pati, cada grup té establerta també una sortida diferenciada, per tal de no haver de creuar amb els infants espais ocupats per altres grups.

 • SUM: L’escola organitzarà torns per tal de que en la SUM tampoc hi hagi contacte entre infants de diferents grups.

 

Ús dels espais per part de les famílies:

 • Cal evitar aglomeracions en els espais d’accés a l’escola.
 • Els infants dels grups grans (Castellers, Gegants, Correfoc, Sardanes) NO podran portar el cotxet a l’escola; tampoc podran deixar a l’escola patinets, bicicletes o similars,  i a la resta dels infants dels altres grups es recomana no dur el cotxet a l’escola. Els cotxets que finalment es deixin a l’escola han d’estar plegats i penjats.
 • Les famílies entraran fins a la porta d’accés a l’estança corresponent i només un adult, amb mascareta i assegurant la distància amb la resta de famílies, podrà acompanyar l’infant. Per tant, i de manera general, les famílies no podran accedir a les aules; només i de manera molt controlada durant l’adaptació. Això pot comportar temps d’espera en els passadissos, que s’haurà de fer mantenint la distància de seguretat. Per tant, en la mesura del possible, caldrà agilitzar els moments d’entrada i sortida de les aules.

 
 

 • En cas que la família accedeixi a l’escola amb algun germà petit NO PODRÀ ACCEDIR AMB COTXET; haurà de dur l’infant petit en braços, en una motxilla o similar.
 • La persona acompanyant de l’infant només podrà establir contacte amb el seu fill o filla, i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’estança.
 • Als punts d’accés a l’escola i en les entrades a les aules hi haurà a l’abast de les famílies una tauleta amb dosificadors de solució de gel hidroalcohòlic.
 • En les zones de circulació, com la SUM es guiarà a les famílies perquè facin una entrada àgil amb l’infant. També s’informarà per a que no facin ús dels elements que hi ha en aquestes zones comuns, per tal de preservar la higiene dels objectes i que no hi hagi transmissió de la Covid entre infants de diferents grups. Els objectes i jocs preparats a les zones comuns estan preparats i desinfectats per a un grup concret de l’escola.
 • Es demanarà a les famílies que en arribar a la porta de l’aula esperin a que l’educadora els obri. En cas que l’educadora no s’adoni de la presència de la família, es demana que piquin a la porta.

 
 
ENTRADES I SORTIDES
 
L’entrada dels infants i adults es farà sempre per la porta habitual del Carrer Josep Pla. Una educadora restarà a l’entrada de l’escola, que es mantindrà oberta per tal que no s’hagi de manipular el pom constantment, ni fer ús dels timbres de les aules
 
Per sortir de l’escola i per tal de facilitar els accessos i el distanciament amb altres famílies, en les hores de màxima entrada i sortida de l’escola les famílies sortiran per diferents portes depenent dels grups dels infants. D’aquesta manera la sortida d’infants i famílies es farà per portes diferents depenent del grup d’edat de les criatures.
 
En els passadissos uns punts de colors enganxats al terra ajudaran a les famílies a mantenir la distància de seguretat amb d’altres famílies.
 
Aquest és l’horari diferenciat d’entrades i sortides del centre:
 
Entrada en qualsevol horari de famílies i infantsPorta principal
Sortides de famílies i d’infants dels grups de caminants i lactantsPorta principal
Sortides de famílies d’infants de l’any 2018 de 9 a 9:30 i de 16:30 a 17hPorta del pati
Altres horaris de sortides d’infants de l’any 2018Porta principal
Sortides del mes de setembre i juliol d’infants i famílies del 2018 de 14:30 a 15Porta del pati
 
 
MESURES D’HIGIENE  
 
Higiene de mans
 
En accedir al centre, es demana a tothom que es renti les mans amb gel hidroalcohòlic preparat a l’entrada per a aquest ús.
 
Els infants es rentaran les mans diversos cops al dia:

 • A l’arribada al centre educatiu.

Per tal de facilitar aquest moment d’higiene, es demana a les famílies que facin aquesta primera higiene de mans a les criatures abans d’entrar a l’aula amb el gel hidroalcohòlic que hi ha a l’entrada de l’escola. En cas que es formi cua per aquest fet, a l’entrada de les aules també hi ha gel hidroalcohòlic

 • Abans i després dels àpats
 • Abans i després d’anar al WC (infants que ja no porten bolquer).
 • Després de l’entrada de l’espai de joc exterior.

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans també es durà a terme de manera sistemàtica en diferents ocasions del dia i com a mínim cada 2 hores.
 
Neteja, desinfecció i ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Es ventilaran les instal·lacions almenys 3 vegades durant el dia, durant mínim 10 minuts cada vegada. L’aire condicionat i la calefacció poden també ser utilitzats per climatitzar les aules.
S’incrementen les neteges d’espais i zones d’ús més freqüent i compartit, com ara zones de pas, despatx i recepció, o punts de contacte freqüents amb les mans, com manetes o poms de les portes.
 
Altres mesures d’higiene:

 • Les educadores tindran especial cura en no ajuntar objectes personals dels infants.
 • Les joguines es rentaran i desinfectaran amb regularitat.
 • Els infants NO han de dur mascareta. Les educadores dels grups estables no tenen obligació de portar-la; sí les han de portar les educadores que interactuen amb diferents grups (educadores complementàries i directora).
 • A l’entrada, al costat de l’espai per a la presa de temperatura, hi haurà una catifa impregnada amb solució desinfectant per a què tant els infants com els adults es desinfectin les sabates (no cal refregar-los en la catifa, només caminar per sobre). Els infants que encara no caminen no cal que passin per la catifa.
 • Al migdia, cada educadora pot anar a buscar el seu carro del dinar, però no la resta de carros, que estaran a la SUM per tal de no accedir a la cuina

 
 
 
 
PROCÉS D’ADAPTACIÓ
De manera excepcional, durant l’adaptació es permet l’estada de famílies a les aules, establint torns d’estada a l’escola i possibilitant que coincideixin menys famílies en un mateix espai i en un nombre adient de persones adultes, tant en l’espai interior com l’exterior.
 
Durant aquest període, les famílies podran acompanyar els infants a l’estança (un adult per infant) seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, distància i mans) i en un màxim de tres o quatre famílies simultàniament a l’estança, segons les condicions i superfície de l’espai.
 
 
COMUNICACIÓ DIÀRIA AMB LES FAMÍLIES
Les famílies de manera general no podran accedir a les aules; això implica que la comunicació diària entre les educadores i les famílies s’ha de facilitar i al mateix temps agilitzar, doncs probablement altres famílies esperin el seu torn per accedir a la porta i perquè les educadores han d’atendre a les famílies a la porta mentre els infants resten a l’aula.
Per facilitar aquest moment i la informació diària, l’educadora posarà a la bossa de tela de cada infant una graella amb la informació diària (si ha menjat o dormit, si li falta alguna cosa, ...). Aquesta graella les famílies se la podran endur a casa i portar-la el dia següent altre cop dins de la bossa de tela.
Altres comunicacions que necessitin més dedicació o siguin més delicades es podran tractar de manera telefònica o bé demanant una entrevista a l’educadora.
 
 
ALTRES
 

 • Si un infant durant el dia es posa malalt i presenta febre o altres símptomes, serà apartat de la resta del grup fins que el vinguin a buscar; tal i com en són informats en el full d’auto responsabilitat que hauran signat anteriorment. Si cal,  la família haurà de trucar al CAP per seguir les recomanacions establertes. Si s’ha de prendre la temperatura a l’infant en la seva estada a l’escola, es farà amb el termòmetre d’infrarojos (termòmetre que no necessita contacte corporal)
 • S’ha de garantir la distància de seguretat en un moment en que les educadores no porten mascareta. Per afavorir això, es faran torns per dinar sempre que sigui possible. Quan no ho sigui, s’habilitaran dues taules separades en dos espais diferenciats de l’escola, com ara la SUM, el taller o la sala de mestre
 • Els canvis de bolquers no es faran sobre una tovallola de cada infant, sinó sobre un paper “tipus paper de camilla”
 • S’informarà a les famílies de totes aquestes mesures i de totes aquelles que puguin anar sorgint o que puguin anar canviant en qualsevol moment, per tal de poder anar seguint les directrius de Sanitat.