PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL ELS TRES TOMBS. CURS 2020-2021

PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL ELS TRES TOMBS CURS 2020-2021

Aquest curs és atípic a causa de la presència de la COVID-19 i les seves conseqüències. Per aquest motiu ens hem d'anar adaptant a noves maneres de fer i d'organització.

Organització de grups de convivència estable.

A l'escola hi haurà set grups de convivència estable que equivalen als set grups classe existents:

Grup 1 (infants 0-1 any): 8 infants
Grup 2 (infants 1-2 anys): 13 infants
Grup 3 (infants 1-2 anys): 13 infants
Grup 4 (infants 1-2 anys): 13 infants
Grup 5 (infants 2-3 anys): 20 infants
Grup 6 (infants 2-3 anys): 20 infants
Grup 7 (infants 2-3 anys): 20 infants

En cadascun d'aquests grups hi haurà una educadora- tutora i una educadora de suport educatiu de manera estable, sense cap intercanvi amb altres grups. No es compartirà ni espais ni activitats entre grups.
En el grup 1, durant aquest curs, hi haurà dues educadores tutores pel fet d'haver-hi una reducció de jornada.
En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups s'han de complir les mesures de protecció individual: l'ús de mascareta i sempre que es pugui el manteniment de la distància física de seguretat d'1,5 m.

Identificació dels punts d'accés a l'escola bressol.

L'escola només té un punt d'accés/sortida. Una vegada les famílies entrin al centre s'identificarà (de manera visible) tots els possibles circuits de circulació existents.
Una professional de l'escola es responsabilitzarà d'una correcta circulació de persones en els moments de més afluència. S'intentarà, en la mesura del possible, les aglomeracions.
En l'accés a l'escola, les famílies hi trobaran un espai amb dosificadors de solució de gel hidroalcohòlic.

Organització d'entrades i sortides de famílies i infants.

Cada tutora acordarà l'horari d'entrada i sortida amb cada família, evitant, en la mesura del possible, aglomeracions de persones en l'escola. Per aquest motiu, les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada.
Es recomanarà a les famílies (sobretot dels infants dels grups de 2 a 3 anys) que no portin el cotxet a l'escola. En el cas que no sigui possible, es podrà deixar a la sala de cotxets entrant-hi d'un en un.
A dins de l'escola només hi podrà accedir un adult per infant. Aquest acompanyant podrà arribar fins a la porta de l'aula del nen/nena i haurà de portar mascareta en tot moment. L'adult que acompanyi a l'infant no podrà entrar a l'aula. Haurà de deixar el nen/nena a la porta on la mestra el rebrà. Les educadores s'encarregaran de recollir, a l'inici de la setmana, els materials d'ús personal dels infants que necessitin i els guardaran a l'armariet personal. Es recomana a les famílies que portin aquest material per a tota la setmana.
Quan l'infant hagi d'entrar o sortir de l'aula, l'adult que l'acompanyi haurà de canviar-li les sabates i guardar-les al lloc indicat. L'infant haurà de portar sempre unes sabates o mitjons d'ús exclusiu per l'aula.

Organització de la presa de temperatura dels infants.

Cada dia, a l'entrada de l'escola, hi haurà una persona encarregada de fer un control de temperatura a l'infant i l'adult que l'acompanya. En el cas de temperatura superior a 37,5C° no es podrà accedir a l'escola.

Pla de ventilació dels espais comuns.

L'escola intentarà vetllar per una bona ventilació, neteja i desinfecció.
Totes les instal·lacions interiors es ventilaran tantes vegades com sigui possible (com a mínim ½ hora al dia). Les finestres estaran obertes sempre que la temperatura ho permeti. Cada tutora es responsabilitzarà de la ventilació de la seva aula i també s'assignarà a una altra professional del centre que s'encarregui de la ventilació dels espais comuns.

Organització dels espais comuns.

La utilització dels espais comuns tant interiors (SUM) com exteriors (patis) tindran diferents horaris d'utilització pels diferents grups classe.
S'intentarà establir torns perquè els espais puguin ser d'ús exclusiu per a un sol grup. En el cas que hi hagi un ús simultani de més d'un grup es garantirà que no hi hagi contacte entre infants de diferents grups (mitjançant tanques, mobiliari...)

Zona d'aïllament per atendre els infants que presentin simptomatologia.

L'escola tindrà prevista una zona per als infants que durant la jornada escolar presentin símptomes compatibles amb la Covid-19. L'infant o infants sempre estaran acompanyats per una persona de l'escola. S'avisarà als pares, mares o tutors que han de venir a recollir a l'infant.

Alletament matern.

L'escola habilitarà una zona fora de l'aula perquè les mares puguin alletar el seu nadó evitant el contacte amb la resta d'infants del grup. La mare haurà d'anar amb la mascareta posada des de la seva entrada a l'escola i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

Adaptació.

Cada tutora establirà torns d'estada a l'escola per tal de possibilitar que coincideixin menys famílies en un mateix espai. Sempre es respectaran les necessitats de conciliació de les famílies.
Durant el període d'adaptació les famílies podran acompanyar als infants a l'aula (un adult per infant) seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, distància i higiene de mans) i en un màxim de tres o quatre famílies simultàniament a l'aula. Els adults s'hauran de treure o canviar de sabates per accedir a l'interior de l'aula.
La mestra oferirà un espai dins de la classe per als adults. L'infant serà qui es desplaçarà per l'espai i decidirà si s'apropa o s'allunya del seu acompanyant. D'aquesta manera es garantirà la distància de seguretat entre els adults i es reduirà la seva mobilitat en l'espai.

Intentarem ser fidels al nostre projecte educatiu tot i les incerteses d'aquest nou plantejament.
Esperem poder retrobar-nos, ben aviat, amb l'escola que realment volem i que estimem.
Prenem el compromís, per a les famílies i infants, d'oferir una escola segura, saludable i de qualitat.