Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022

Col left

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona, per al curs 2021-2022, es farà de manera telemàtica des del 6 de maig i fins al 19 de maig de 2021, ambdós inclosos, i per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran adreçar des del 6 de maig al telèfon de l’escola triada en primera opció o per correu electrònic, per poder obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial entre els dies 6 i 19 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Consulteu el llistat de les escoles bressol municipals Barcelona, districte a districte, AQUÍ.

L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la preinscripció presencial. És preferible que només vagi a l’escola una persona per infant.

Com a novetat del curs 2021-2022, es posarà en marxa la nova escola bressol municipal Roger (carrer Roger 48, districte de Sants-Montjuïc), que oferirà 8 places per a infants de 0-1 any (1 grup), 39 places per a infants d’1-2 anys (3 grups) i 57 places per a infants de 2-3 anys (3 grups).

La preinscripció per a aquesta escola, igual que per la resta serà preferentment telemàtica i només per situacions excepcionals serà presencial amb cita prèvia. La preinscripció es farà a l’Institut Municipal d’Educació, plaça Espanya, 5. Properament es facilitarà el telèfon mòbil de l’escola per contactar a partir del dia 6 de maig.

Per obtenir més informació sobre aquesta nova escola, consultar www.barcelona.cat/ebmroger.

L’escola bressol Germanetes ( districte de l’Eixample) i l'escola bressol Caspolino (districte de Gràcia)  oferiran per al curs 2021-2022 cinc grups amb horari complet (de les 9h a les 17h) que formaran part del procés de preinscripció i dos grups amb horari reduït per a infants nascuts l’any 2019 i 2020 (grup matí de les 9h a les 13h i grup tarda de les 15h a les 19h). Aquest dos grups amb horari reduït  no formaran part del procés de preinscripció.

Les famílies interessades en les places d’horari reduït hauran de consultar el procediment de presentació de la sol·licitud en la web de l’escola.
 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Criteris generals

  • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 40 punts
  • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

-Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
-Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
-Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
-Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

  • Renda anual de la unitat familiar.
    Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts.
  • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts.

Criteri complementari

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.
 

Calendari procés de preinscripció i matrícula

  • Publicació de l’oferta de places: 5 de maig de 2021.
  • Període de presentació de sol·licituds telemàticament del 6 al 19 de maig de 2021, ambdós inclosos.

La resta de dates del calendari resten pendents de la publicació de la Resolució del Consorci d’Educació sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2021-2022 a les Escoles Bressol públiques i Llars d’infants públiques de la ciutat de Barcelona.

 

Col right

Pendent de la publicació de la Resolució del Consorci d’Educació sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2021-2022 a les Escoles Bressol públiques i Llars d’infants públiques de la ciutat de Barcelona.

Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. Aquesta documentació, en el cas que s’obtingui plaça, s’ha de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Documentació relativa als criteris de baremació.

Només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Les famílies que facin la preinscripció telemàtica i hagin d’acreditar algun criteri que l’Ajuntament no pugui interoperar podran enviar per correu electrònic  aquesta documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui, i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas el centre requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Per a les famílies que hagin presentat l’últim dia la sol·licitud per via telemàtica podran enviar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que no puguin fer el tràmit electrònic i facin la preinscripció presencialment en el centre hauran de portar aquesta documentació (original i fotocòpia) directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Criteris a efectes de barem i documentació:

a) Existència de germans/es escolaritzats/des al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

S’entén que un un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix, al centre, una activitat continuada amb una jornada mínima al centre de deu hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

    b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’IMEB obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

   c) Renda anual de la unitat familiar.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

    d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es (igual o superior al 33%).

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’haurà de presentar aquest certificat. 

D’altra banda, també es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Si es dona aquesta situació s’ha de presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió.

e) Condició legal de família nombrosa o monoparental.

Si el carnet de família nombrosa o monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos el carnet de família nombrosa o monoparental ha d’estar vigent.