Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2019-2020

Col left

>> NOVETATS 

Consulta l’estat de la teva preinscripció A partir del 29 de maig de 2019

Número de desempat

Resultat del sorteig públic del número de desempat per a la preinscripció a les Escoles Bressol Municipals i Llars d’Infants públiques de la ciutat de Barcelona, curs 2019-2020, que ha tingut lloc el 4 de juny de 2019, a la Seu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).

El número ha estat el: 2.897

S’han presentat un total de 7.720 sol·licituds.

 

Per a la preinscripció del curs 2019-2020, les famílies podran optar per presentar la sol·licitud de preinscripció per internet o per via presencial a les escoles bressol municipals o llars d’infants públiques.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Criteris generals

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardadora de fet ( en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre (*): 30 punts.
- Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre: 10 punts.
- Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
(*)Àrea d’influència és el districte (consulteu també les escoles amb àrees d’influència específiques)

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar
  Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:10 punts.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteri complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Calendari procés de preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2019-2020 serà el següent:

 • Publicació de l'oferta de places: entre el 7 i el 8 de maig de 2019
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 22 de maig de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 30 de maig al 5 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 4 de juny de 2019. El sorteig es realitzarà a l’IMEB, plaça d’Espanya, 5 a les 11.30 h.
 • Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 6 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 19 de juny de 2019.
 • Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.

 

Col right

Per poder participar en la preinscripció i matricular-se en una escola bressol municipal o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol municipals o llar d’infants poden també admetre nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Per al curs 2019-2020, les famílies podran presentar la sol·licitud per internet o presencialment al centre triat en primera opció.

Per tal de donar compliment a l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els usuaris únicament hauran d’aportar la documentació dels criteris de preinscripció al·legats que l’Ajuntament no pugui comprovar al padró o interoperar amb la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre i si opten per fer la preinscripció via presencial tampoc caldrà que aportin la documentació acreditativa d’aquests criteris.

Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració podran també fer la preinscripció per via telemàtica, però hauran de presentar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció. Aquestes situacions són les següents:

 • Carnets de família nombrosa o monoparental emesos per altres comunitats autònomes.
 • Certificats de discapacitats emesos per altres comunitats autònomes o discapacitat per reconeixement d’una pensió de la Seguretat Social.
 • Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/tutora.

En aquests casos les famílies hauran de presentar l’original de la documentació en el termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció (del 9 al 22 de maig) a excepció de les famílies que facin la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia. Aquestes podran presentar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Els documents presentats han d’estar vigents en el període de presentació de les sol·licituds i no podran tenir una data posterior al període de finalització de presentació de les sol·licituds. 

Igualment, les famílies podran optar per la via presencial com fins ara. Les famílies que optin per la via presencial han de presentar la sol·licitud complimentada junt amb la documentació acreditativa, si es requereix, a l'escola bressol municipal sol·licitada en primer lloc dins del període de presentació de sol·licituds.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant. La presentació de més d’una comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Per a llars d’infants públiques de municipis diferents es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Documents que cal presentar en funció dels criteris al·legats:

CRITERIS GENERALS

a) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

S'entén l’infant té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Per acreditar aquest criteri no s’ha de presentar cap document perquè el centre en fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili de l'alumne o alumna  al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.

 • Domicili dins de l’àrea d’influència del centre: 30 punts
 • Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts
 • Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

L’IMEB comprovarà aquesta informació directament amb el padró de Barcelona (no cal presentar el volant de convivència).

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar: 10 punts

Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiaria o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (original).

d) Discapacitat de l’alumne o alumna o del pare, mare, tutor o tutora o germans: 10 punts

Si el certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició s’ha emès per la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) no s’haurà de presentar l’original al centre perquè l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Sí que s’hauran de presentar els certificats de discapacitat emesos per organismes competents d’altres comunitats autònomes.

En tots els casos, la discapacitat ha de ser igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió (original).

CRITERI COMPLEMENTARI

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  Si el carnet ha estat emès  per la Generalitat de Catalunya no s’haurà de presentar l’original ja que des de l’IMEB s’interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Per als carnets emesos fora de Catalunya sí que s’hauran de presentar al centre triat en primera opció.

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili al centre, l'àrea d'influència de les escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat el centre, llevat de les següents escoles bressol, que tindran a més  una àrea d'influència específica:

Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral·lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre  avinguda del Paral·lel- carrer de Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral·lel.

Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Can Bacardí (08065226), ubicada a Travessera de les Corts, 94; la seva àrea d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre el carrer de la Riera Blanca- carrer de Ventura Plaja- carrer de Sugranyes- carrer de Sants-Rambla del Brasil- Avinguda de Madrid- carrer de Sants.

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta- Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 162). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.

Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format entre la Ronda de Dalt – Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer General Mendoza.

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal.

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.