Criteris de Prioritat

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d'alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. En els programes de llarga durada, no tallers, la meitat de les places per les que es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts al 2019, 2018, 2017 i 2016) i, en el cas de nombre senar, a la meitat més 1, es reservaran per a:
- Germans d'alumnes matriculats a l'escola per la que es sol·liciti una plaça.
- Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l'escola de música en el moment de la preinscripció, sempre i quan es pugui acreditar l'empadronament a la ciutat de Barcelona.
La vigència de la reserva de places és fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos.

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les que la persona sol·licitant sigui beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d'aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys. Caldrà indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació acreditativa.

4. Per al curs 2023-2024 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques en els cursos que formin part dels programes de llarg recorregut, dirigits a infants de 4 anys a les escoles Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris, i de 5 anys a Eixample i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

5. A partir dels 8 anys – nascuts l'any 2015 - i quan l'oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer les aptituds artístiques dels nois i noies, per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.
L'exercici pot consistir en alguna/es de les següents activitats:
- Cantar una cançó que conegui.
- Moure's seguint una pulsació.
- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió, si en té coneixement, o amb un altre instrument, encara que sigui diferent pel que ha presentat la preinscripció.
- Altres.

6. Quan, en l'oferta de places, s'indiqui que es requereixin coneixements previs d'instrument es requerirà un exercici que podrà constar d'alguna/es de les activitats següents:
- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió
- Llegir una partitura o fragment a vista, que se li facilitarà en aquell moment i/o resoldre altres qüestions relacionades amb el llenguatge musical. Aquest exercici pot realitzar-se a continuació de l'anterior o bé, un cop admès, l'alumne podria ser convocat de nou, per a assignar-li el grup col·lectiu més adient.
Aquests exercicis es realitzaran davant de dos professors o professores de l'escola, que en faran la valoració.
Aquests exercicis es valoraran amb una puntuació entre 0 i 10 punts i les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquest resultat s'assignaran les places disponibles i la resta de sol·licitants conformaran la llista d'espera per a la cobertura de vacants al llarg del curs escolar 2023-2024.
En cas que la plaça per la que s'opti requereixi uns coneixements superiors als de l'alumne, es proposarà que formi part d'una llista d'espera més adient als seus coneixements i destresa.

Català

Compartiu aquest contingut