Preinscripció i matrícula

Procés de preinscripció i matrícula

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música per a un mateix tipus d'oferta.

 

​​Situació excepcional derivada de la Covid-19

D’acord amb les instruccions que fixin les autoritats sanitàries i educatives amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19, es procedirà a:

  • Adaptar el procediment, condicions i característiques dels exercicis musicals a l’alumnat major de 8 anys, si escau.
  • Modificar el calendari de formalització de la matrícula.
  • Informar de les possibles modificacions per l’organització i distribució horària del curs escolar 2021-2022.

 

 

 

 

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació pel curs escolar 2017-2018 i successius, estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona.

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

Juliol____________________ 25%
Octubre__________________ 20%
Desembre________________ 20%
Febrer___________________ 20%
Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 i 18 anys.

Pel curs escolar 2021-2022 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: la presentació de sol·licituds de bonificació es realitzar paral·lelament a la formalització de la matrícula.

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. La meitat de les places per les que es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts al 2017, 2016, 2015 i 2014) i, en el cas de nombre senar, a la meitat més 1, es reservaran per a: 

  • Germans d’alumnes matriculats a l'escola per la que es sol·liciti una plaça.
  • Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l’escola de música en el moment de la preinscripció, sempre i quan es pugui acreditar l’empadronament a la ciutat de Barcelona. 

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les que la persona sol·licitant sigui beneficiària de la de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d’aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys.

4. Per al curs 2021-2022 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques, als grups de 4 anys a les escoles Can Fargues, i de 5 anys a Can Ponsic, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l’especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l’inici del nou procés d’admissió d’alumnes.

En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l’ordre establert en la llista d’espera i realitzant, si cal, l’exercici pràctic.

Es poden presentar sol·licituds per a formar part d’altres llistes d’espera, en cas que no hi hagi vacants per l’especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d’espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs. 

Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s’obté de l’aplicació informàtica. Només es podrà sol·licitar plaça per a un instrument concret o bé a l’opció “qualsevol instrument”. La renúncia a l’oferta de plaça sol·licitada suposarà la baixa de la llista d’espera.

Les sol·licituds s’ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d’admissió.

La resolució per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona, en la seva clàusula 7, determina que s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades. Aquest nombre és el de l'ordenació alfabètica, no el de referència de la sol·licitud de preinscripció.

Totes sol·licituds s'ordenaran seguint l’ordre alfabètic català (la lletra ñ s’ordenarà després de la n), i es numeraran a partir del número 1.

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

El sorteig es realitzarà durant el mes de maig i s’informarà a través de les pàgines web de les escoles municipals de música.

El nombre resultant serà d’aplicació per al sorteig de places per a la inscripció a qualsevol dels tallers que s’organitzin en què la demanda superi l’oferta de places.