Ordenació de les sol·licituds en cas d'empat

La resolució per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona, en la seva clàusula 7, determina que s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades. Aquest nombre és el de l'ordenació alfabètica, no el de referència de la sol·licitud de preinscripció.

Totes sol·licituds s'ordenaran seguint l’ordre alfabètic català (la lletra ñ s’ordenarà després de la n), i es numeraran a partir del número 1.

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

El sorteig es realitzarà durant el mes de maig i s’informarà a través de les pàgines web de les escoles municipals de música.

El nombre resultant serà d’aplicació per al sorteig de places per a la inscripció a qualsevol dels tallers que s’organitzin en què la demanda superi l’oferta de places.

Català

Compartiu aquest contingut