Ordenació de les sol·licituds en cas d'empat

Per ordenar les sol·licituds en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

Es convocarà un acte de sorteig públic en el qual, d'una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds en empat i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

Aquest nombre i procediment seran d'aplicació per al sorteig de places per a la inscripció a qualsevol dels cursos que s'organitzin en què la demanda superi l'oferta de places.

Català

Compartiu aquest contingut