Oferta educativa de 4 a 18 anys

Ordenació curricular: organització i ordenació dels ensenyaments

L’Escola està organitzada per cicles que s’estructuren de la següent manera:

  • 1r CICLE (Música i moviment): Es divideix en dos cursos i comprèn les edats de 5/6 anys. Els alumnes treballen la música a partir de la cançó i el moviment. Els objectius són els de despertar en ells l'interès i la curiositat per la música. Durant el segon curs aniran coneixent els diferents instruments i les diverses agrupacions en què participen amb l'objectiu d'ajudar-los en la tria de l'instrument amb el qual començaran la seva pràctica musical. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 1r cicle de l'Escola.
     
  • 2n CICLE: El segon cicle ve marcat per l'inici de la pràctica instrumental, que habitualment es fa amb una classe col·lectiva d'una hora setmanal de tres alumnes amb un professor i la metodologia és la pedagogia de grup. Per una altra banda l'alumne assisteix a una classe setmanal d'una hora de durada on treballa el llenguatge musical. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 2n cicle de l'Escola.
     
  • 3r CICLE: Es caracteritza pel fet que els alumnes comencen la pràctica de conjunts instrumentals d'iniciació si el seu nivell amb l'instrument permet que en pugui gaudir. Al mateix temps poden passar a la classe individual d'instrument d'entre 20' i 45' i continuen fent llenguatge musical entre una i dues hores. Aquestes variables en la dedicació horària s'acorden en cada cas segons diversos factors i sempre acordats entre escola, tutor i família. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 3r cicle de l'Escola.

Els alumnes amb aptituds i dedicació que ho desitgin, i sempre assessorats pel tutor i l'equip docent, poden cursar al finalitzar el 3r cicle el curs de Prova d'accés. Aquest té com a finalitat preparar-los per l'examen d'ingrés al Conservatori. Aquest curs té una dedicació de dues hores de llenguatge musical i pot arribar a tenir fins a una hora d'instrument setmanal.

  • 4t CICLE i JOVES: Aquells alumnes que no han optat per accedir a estudis reglats però volen continuar amb els estudis de música es queden a l'Escola amb una dedicació basada en la pràctica musical amb especial dedicació a la pràctica musical en grup. La dedicació horària serà d'entre 20' i 45' d'instrument, poden participar en una o vàries de les agrupacions tant instrumentals com vocals de l'escola i tenen l'opció de seguir adquirint més coneixements de llenguatge musical durant dos cursos.

Pàgines