Oferta educativa per menors de 4 anys

TALLERS PER A MAJORS DE 18 ANYS

L'oferta és la següent:

 • Cor de Noies
 • Cor Jove
 • Cor Mixt
 • Orquestra Jove
 • Música de cambra

 

TALLERS DE 5 A 18 ANYS

Entenem l'aprenentatge de la música com quelcom global que només es pot aprendre a través de la propia experiència de tocar, cantar, ballar o escoltar.

Els objectius generals de l’aprenentatge seran:

•    Fer ús de la música com a eina i mitjà per potenciar les capacitats que tota persona té però que cal posar amb pràctica per tal que creixin i es desenvolupin.
•    Prendre consciència de la riquesa que aporta el fet de fer música de conjunt, ja sigui cantant o tocant instruments, de com enriqueix les possibilitats d'expressió i comunicació.
•    Adquirir la disciplina personal necessària per vèncer dificultats de qualsevol tipus (vocals, motrius, de concentració, d'acceptació de la diversitat...), a l'hora de fer música, individualment o en conjunt.
•    Valorar i contribuïr al silenci que cal per fer i escoltar música.
•    Descobrir i compartir vivències a través de fer i escoltar música.
•    Tenir una actitud corporal i mental activa i desperta a l'hora de cantar, tocar, ballar o escoltar música.
•    Valorar la importància de cantar i fer-ho el més acuradament possible.
•    Valorar el rigor i la coherència interpretativa i estètica a l'hora de fer música i de triar-ne per escoltar.
•    Respectar qualsevol música i buscar un criteri propi a l'hora de valorar-ne d'honestedat i autenticitat.
 

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

A set anys tots els alumnes passen pels tallers del diferents instruments. A vuit anys tots els alumnes comencen flauta dolça en petits grups. A més, tots els que volen poden començar un altre instrument, segons les seves preferències i el consell dels professors de tallers i de llenguatge.

TERCER CICLE

QUART CICLE

A partir d’aquest moment l’oferta es diversifica per adaptar-se millor a les necessitats de cada alumne, sempre segons el consell dels professors.

 

Instruments

 • Piano
 • Clavicèmbal
 • Flauta de bec
 • Flauta travessera
 • Oboè
 • Clarinet
 • Violí
 • Viola
 • Violoncel
 • Viola de gamba

Consells generals i específics per a l'estudi dels instruments

Pàgines