Consell Municipal de l'Esport

QUÈ ÉS?

El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona és un espai de relació i participació entre els diversos agents i actors del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona.

 • El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament de Barcelona.
 • El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona també és un instrument per potenciar la promoció de l'esport i l'activitat física a la ciutat.

PER QUÈ?

L'existència a dia d'avui del Consell Municipal de l'Esport es justifica:

 • Per la importància capital que té l'esport en la vida de la ciutat.
 • Perquè són milers els barcelonins i les barcelonines que cada dia fan esport a clubs, associacions, equipaments o simplement al carrer i a les places.
 • Per la voluntat explícita dels agents esportius de participar en l'esport que té lloc a la capital catalana.

Per aconseguir fer visible i donar resposta a les demandes, els problemes i les necessitats que afecten diferents actors esportius de la ciutat.

FUNCIONS

 • Assessorar el Govern municipal en matèria d'esport i d'activitat física.
 • Participar en el disseny, avaluació i seguiment dels plans, els programes i les actuacions esportives.
 • Participar en l'actualització del Pla estratègic de l'esport de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en la definició del mapa d'instal·lacions esportives municipals (MIEM).
 • Conèixer els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política esportiva i de la pràctica de l'activitat física de la ciutadania.
 • Conèixer el pressupost municipal corresponent a l'àmbit de l'esport.
 • Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat.
 • Incentivar la participació d'entitats, organismes i particulars en la realització de la pràctica esportiva a la ciutat, proposant que s'arbitrin els mitjans que resultin més idonis per utilitzar millor els equipaments esportius existents.
 • Donar suport als consells d'esport o als òrgans de participació en què es tracti l'esport als districtes.
 • Validar les propostes dels grups de treball que el Consell Municipal de l'Esport aprovi constituir d'acord amb el que aquest reglament determini.
 • Realitzar sessions informatives ampliades, adreçades a col·lectius interessats en temes específics per tal d'informar respecte a aquests i recollir-ne opinions.
 • Totes les complementàries a les anteriors o aquelles que li encarregui la Presidència del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.
 • Remetre un cop l'any un informe al Consell de Ciutat i a la Comissió Plenària corresponent.

Llegir menys