Perfil del contractant

En el Perfil de contractant hi trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.

També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars, així com les instruccions internes de contractació de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

El Perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran al Perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions, i altres informacions essencials de cada procediment.

oficina
Enllaços recomanats: