Programa en horari extraescolar

Treballem per a un esport escolar de qualitat, i ho volem fer de la mà de totes les entitats barcelonines que promouen l'esport a la ciutat.

Per aquest motiu, els diversos agents organitzadors d’activitats físiques i esportives adreçades a infants i joves de Barcelona tenen l’oportunitat de difondre la seva oferta a través d’aquest pla municipal, i optar a participar al sistema d’ajuts a les famílies per al foment de la pràctica en activitats esportives, sempre que se segueixi el procés d’homologació que suposa el compliment dels cinc requisits següents:

 • Titulació de la Direcció Pedagògica. La persona de l’entitat a càrrec de la supervisió dels aspectes tècnics i pedagògics de les activitats ha de disposar de la titulació que exigeix la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.
 • Disponibilitat d’un projecte esportiu educatiu en què es reflecteixin les característiques principals de l’entitat i el seu ideari.
 • Disponibilitat d’una programació anual escrita de les activitats.
 • Ràtio esportistes-monitoratge adequada al tipus d’activitat i a l’edat dels participants, segons s’estableixi a cada convocatòria.
 • Disponibilitat de les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents d’acord amb el que estableix la legalitat vigent.

RECURSOS I SUPORT ALS ORGANITZADORS HOMOLOGATS

Les entitats organitzadores d’activitats esportives en edat escolar homologades tenen a la seva disposició una sèrie de recursos que pretenen facilitar la seva tasca amb l’objectiu de garantir una oferta de qualitat. Aquests recursos són:

 • Materials de suport a la programació de les activitats: currículum de les activitats esportives fora d’horari lectiu, document de programació i fitxes de sessió.
 • Materials didàctics d’educació en valors: còmic “Fora de joc” (Fair Play),  exposició “El paper de les dones a la història de l’esport a Barcelona”, CD interactiu “Grada Jove”, etc.
 • Altres materials didàctics: CD sobre els beneficis de la pràctica d’activitat física i esport per a salut, etc.

Per rebre aquests materials, cal sol•licitar-ho a l'adreça de correu electrònic promocioesportiva5@bcncat.

Pauta per a l'elaboració d'un projecte esportiu d'entitat

COM HOMOLOGAR-SE

Les entitats que vulguin homologar-se poden fer-ho a través del correu electrònic següent: promocioesportiva5@bcncat

La documentació tècnica necessària per a homologar-se és la següent:

 • Titulació de la direcció pedagògica
 • Projecte esportiu educatiu
 • Programacions de les activitats
 • Ràtios participants/monitoratge
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Assegurança d’accidents

Les bases per a l’homologació poden consultar-se en detall aquí.

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA

Totes aquelles instal·lacions, entitats i centres educatius ja homologats poden introduir nova oferta o bé actualitzar la ja existent. Per accedir-hi és indispensable estar donats d’alta i disposar de nom d’usuari i d‘una paraula de pas.

Entra-hi!

Llegir menys