5. Normativa electoral
 
1. Eleccions Locals
El sistema electoral per a les eleccions municipals està regulat per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

1.1. Circumscripció electoral

Segons l'article 179 de la Llei, cada terme municipal constitueix una circumscripció que elegeix un nombre de regidors d'acord amb la següent escala:

HabitantsRegidors
Fins a 2505
De 251 a 1.0007
De 1.001 a 2.0009
De 2.001 a 5.00011
De 5.001 a 10.00013
De 10.001 a 20.00017
De 20.001 a 50.00021
De 50.001 a 100.00025

De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 habitants o fracció, afegint-se'n-hi un de més quan el resultat sigui un número parell.

Aquesta escala no és d'aplicació als municipis que funcionen en règim de Consell obert -menys de 100 habitants-. En aquests municipis els electors elegeixen directament l'Alcalde per sistema majoritari.

De 1979 a 1995, Barcelona ha elegit 43 regidors en cadascuna de les convocatòries electorals celebrades. A partir de les eleccions de 1995, el nombre de regidors a elegir és de 41. Aquesta disminució és deguda a la variació del nombre d'habitants que s'ha produït, en els darrers anys, a la ciutat.


1.2. Elecció dels regidors

L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es realitza segons la fórmula D'Hondt, d'acord amb el que es regula a l'article 163 de la Llei. El sistema d'elecció és el següent:

a) No es tenen en compte les candidatures que no hagin obtingut, al menys, el 5% dels vots vàlids -vots de les candidatures més vots en blanc- emesos en el municipi.

b) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1,2,3, etc, fins un número igual d'escons que corresponen al municipi -41 en el cas de Barcelona-. Els escons s'atribueixen a les candidatures que obtenen els quocients més grans atenent a un ordre decreixent.

c) Els escons que corresponen a cada candidatura s'adjudiquen als candidats inclosos en ella, per l'ordre de col.locació en el que apareixen a la llista.


1.3. Elecció de l'Alcalde

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, d'acord amb el que es regula a l'article 196 de la Llei. El procediment és el següent :

a) Poden ser candidats tots el regidors que encapçalin les corresponents llistes de les candidatures amb representació a la Corporació.

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat Alcalde.

c) Si cap d'ells obté majoria absoluta, és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut el major nombre de vots populars en el municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig.


1.4. Elecció dels Consells de Districte

En el marc del procés de descentralització de competències als districtes encetat per l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1987 es van constituir els Consells de districte un cop celebrades les eleccions locals d'aquell any.

A Barcelona, hi ha 10 Consells de districte que corresponen als 10 districtes municipals en que administrativament es divideix la ciutat.

D'acord amb les Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes aprovades pel Consell Plenari del 28 de setembre de 2001, la normativa electoral és la següent:

a) Cada Consell està format per 15 membres.

b) El seu mandat és de quatre anys, i es renova al mateix temps que el Consistori.

c) L'elecció dels seus membres es realitza de forma indirecta, a partir dels resultats electorals registrats -a cada districte- en les eleccions locals celebrades.

d) L'atribució d'escons a cada districte es realitza segons la fórmula D'Hondt, aplicada als vots obtinguts per cada candidatura que ha assolit un mínim del 5% dels vots al districte corresponent.

e) Cada Consell està presidit per un Regidor, anomenat per l'Alcalde a proposta del Consell de districte. Així mateix, l'Alcalde anomena directament un Regidor de districte.


2. Eleccions a les Diputacions Provincials
Les disposicions especials per a l'elecció de diputats provincials estan regulades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General modificada per la Llei Orgànica 1/1987, de 2 d'abril.

Les Diputacions provincials són òrgans d'elecció indirecta, atès que les seves composicions s'estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els representants polítics dels Ajuntaments.

El nombre de diputats de les Diputacions provincials es determina, segons el nombre d'habitants de cada província, d'acord amb una escala fixada per la Llei. La Diputació de Barcelona està formada per 51 diputats provincials. Així mateix, el nombre de diputats que corresponen a cada província es reparteixen pels seus partits judicials, en proporció a la població de cadascun d'ells.

Un cop constituïts tots els Ajuntaments, els escons es reparteixen, per cada partit judicial, segons la fórmula D'Hondt, entre aquells partits que han obtingut algun regidor dins de cada partit judicial i segons el nombre de vots aconsseguits per cadascun d'ells. Els diputats provincials que corresponen a cada partit polític són elegits, a nivell de partit judicial, d'entre i pels regidors de cadascun d'ells, que pertanyen als municipis que comprèn cada partit judicial.


3. Eleccions als Consells Comarcals
Les disposicions per l'elecció dels Consells Comarcals estan regulades per la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'Organització Comarcal de Catalunya.

Els Consells comarcals són també òrgans d'elecció indirecta, atès que les seves composicions s'estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els representants polítics dels Ajuntaments.

El nombre de membres dels Consells comarcals es determina, segons el nombre de residents de cada comarca, d'acord amb una escala fixada per la Llei. El Consell Comarcal del Barcelonès està format per 39 consellers.

Un cop constituïts els Ajuntaments, els escons es reparteixen, segons la fórmula D’Hondt, entre els partits que hagin assolit al menys el 3% dels vots vàlids a nivell de comarca. Fins ara, la distribució d’escons es realitzava sobre el percentatge compost de cada partit, obtingut per la suma del seu percentatge de regidors multiplicat per la fracció 2/3 i del seu percentatge de vots multiplicat per la fracció 1/3. A partir d’ara, per aprovació recent del Parlament de Catalunya, la distribució d’escons es realitzarà sobre el percentatge compost de cada partit, obtingut per la suma del seu percentatge de vots multiplicat per la fracció 2/3 i del seu percentatge de regidors multiplicat per la fracció 1/3. Els consellers comarcals que corresponen a cada partit, són designats per cadascun d’ells d’entre els seus regidors dels municipis de cada comarca.