1. Tipus de llar. 1991
6. Definicions sobre tipologia de les llars
        
   D' acord amb la tipologia estàndard elaborada per les Nacions Unides.      
        
   Llar      
     Conjunt de persones que resideixen en el mateix habitatge, comparteixen despeses    
     comunes per l'ús de l'habitatge i/o despeses d'alimentació.    
        
   Família      
     Grup de persones que resideixen en el mateix habitatge, comparteixen algunes     
     despeses en comú i estan vinculades per llaços de parentiu - de sang o polítics-.    
        
   Nucli familiar      
     Aquest terme correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles     
     de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars: matrimoni o parella     
     sense fills; matrimoni o parella amb fills; pare amb fills, i mare amb fills.    
        
   Llars no familiars      
     Les persones que formen part d'aquest tipus de llar no estan vinculades     
     per llaços de parentiu. Es classifiquen en unipersonals - formades per    
     una sola persona - i multipersonals - amb dues persones o més -.    
        
   Llars familiars      
     Les persones que formen part d'aquest tipus de llar estan vinculades    
     per llaços de parentiu. Es classifiquen en unifamiliars i plurifamiliars.    
        
   Llars unifamiliars      
     Formades per una sola família. Segons el nombre de nuclis es poden    
     classificar en:    
        
     a) sense nucli    
     Formades per persones que tenen vincles de parentiu, però que no     
     formen un nucli familiar.     
     b) amb un nucli    
     Formades per persones que tenen vincles de parentiu, que s'ajusten     
     a la tipologia de nucli familiar descrita anteriorment.    
     c) amb dos nuclis o més    
     Llar unifamiliar amb més d'un nucli familiar.    
        
   Llars plurifamiliars      
     Formades per dues o més famílies.