1. Evolució dels contractes. Sèrie histórica. 2011-2023
1. Segons tipologia a Barcelona i altres àmbits
            
Barcelona
 
Àmbit   
Metropolità (1)
 
Província de   
Barcelona
 
Catalunya
Període        TOTAL   Contracte indefinit   Contracte   
temporal  
  TOTAL   Contracte indefinit   Contracte   
temporal  
  TOTAL   Contracte indefinit   Contracte   
temporal  
  TOTAL   Contracte indefinit   Contracte   
temporal  
                                          
Any 2011        772.822   83.119   689.703     1.432.465   159.898   1.272.567     1.601.146   176.336   1.424.810     2.137.449   232.868   1.904.581  
     Gener   56.374   7.332   49.042     110.581   14.778   95.803     123.375   16.456   106.919     159.782   21.570   138.212  
     Febrer   57.109   7.218   49.891     105.661   13.828   91.833     117.214   15.272   101.942     150.924   19.729   131.195  
     Març   71.014   8.598   62.416     126.195   16.386   109.809     139.658   17.984   121.674     178.035   23.294   154.741  
     Abril   56.091   6.982   49.109     104.169   13.420   90.749     116.448   14.698   101.750     160.020   20.299   139.721  
     Maig   69.889   7.492   62.397     130.400   14.560   115.840     145.556   16.084   129.472     195.113   21.525   173.588  
     Juny   66.085   6.520   59.565     125.805   12.743   113.062     141.517   14.053   127.464     196.745   19.085   177.660  
     Juliol   72.497   7.772   64.725     138.173   13.993   124.180     154.942   15.284   139.658     220.467   20.716   199.751  
     Agost   46.323   4.326   41.997     89.458   8.300   81.158     103.458   9.187   94.271     151.730   12.866   138.864  
     Setembre   71.502   8.506   62.996     136.985   16.688   120.297     154.437   18.403   136.034     202.532   23.393   179.139  
     Octubre   71.943   7.100   64.843     129.831   13.608   116.223     144.378   15.077   129.301     186.705   19.680   167.025  
     Novembre   68.197   6.376   61.821     121.469   12.238   109.231     135.092   13.469   121.623     176.158   17.114   159.044  
     Desembre   65.798   4.897   60.901     113.738   9.356   104.382     125.071   10.369   114.702     159.238   13.597   145.641  
                                          
Any 2012        779.115   112.034   667.081     1.439.099   204.323   1.234.776     1.603.630   222.936   1.380.694     2.127.925   286.155   1.841.770  
     Gener   58.988   6.166   52.822     109.847   11.703   98.144     121.845   12.943   108.902     155.665   16.354   139.311  
     Febrer   60.605   7.307   53.298     106.864   13.381   93.483     117.837   14.620   103.217     148.222   18.397   129.825  
     Març   62.502   8.705   53.797     112.136   16.575   95.561     124.950   18.272   106.678     160.688   23.785   136.903  
     Abril   58.426   8.797   49.629     106.938   16.191   90.747     119.095   17.733   101.362     160.041   23.770   136.271  
     Maig   69.413   9.498   59.915     125.420   17.394   108.026     139.601   19.029   120.572     187.771   25.014   162.757  
     Juny   74.570   12.935   61.635     138.819   22.852   115.967     155.066   24.768   130.298     216.203   32.014   184.189  
     Juliol   87.318   20.645   66.673     164.179   35.246   128.933     182.442   37.702   144.740     252.828   46.953   205.875  
     Agost   48.068   4.835   43.233     90.902   9.393   81.509     103.909   10.428   93.481     149.305   14.163   135.142  
     Setembre   60.433   9.313   51.120     119.017   17.507   101.510     134.284   19.146   115.138     177.573   24.130   153.443  
     Octubre   79.652   10.384   69.268     145.554   18.828   126.726     161.777   20.627   141.150     209.010   26.340   182.670  
     Novembre   63.315   7.649   55.666     116.597   14.287   102.310     129.130   15.602   113.528     166.760   19.859   146.901  
     Desembre   55.825   5.800   50.025     102.826   10.966   91.860     113.694   12.066   101.628     143.859   15.376   128.483  
                                          
Any 2013        785.624   86.728   698.896     1.454.807   163.669   1.291.138     1.619.436   179.580   1.439.856     2.160.954   234.699   1.926.255  
     Gener   63.742   7.808   55.934     121.409   15.020   106.389     134.537   16.464   118.073     169.760   21.157   148.603  
     Febrer   58.451   7.201   51.250     104.764   13.375   91.389     115.725   14.689   101.036     146.079   18.598   127.481  
     Març   60.030   7.475   52.555     107.344   14.284   93.060     118.403   15.605   102.798     153.180   20.651   132.529  
     Abril   60.681   7.219   53.462     112.638   13.528   99.110     124.699   14.740   109.959     165.473   19.960   145.513  
     Maig   66.112   7.510   58.602     121.499   14.342   107.157     135.579   15.813   119.766     186.596   20.831   165.765  
     Juny   65.861   6.446   59.415     124.433   12.306   112.127     139.288   13.581   125.707     195.283   18.554   176.729  
     Juliol   82.825   7.582   75.243     153.490   14.264   139.226     171.422   15.660   155.762     242.810   21.382   221.428  
     Agost   46.787   3.927   42.860     88.993   7.728   81.265     100.395   8.596   91.799     145.432   11.841   133.591  
     Setembre   67.553   8.762   58.791     129.565   16.372   113.193     147.127   17.909   129.218     194.990   22.913   172.077  
     Octubre   85.245   9.434   75.811     155.499   17.429   138.070     171.711   19.015   152.696     223.660   24.234   199.426  
     Novembre   64.720   7.375   57.345     117.399   13.609   103.790     130.890   15.113   115.777     171.808   18.842   152.966  
     Desembre   63.617   5.989   57.628     117.774   11.412   106.362     129.660   12.395   117.265     165.883   15.736   150.147  
                                          
Any 2014        857.321   107.183   750.138     1.641.428   201.928   1.439.500     1.829.394   221.307   1.608.087     2.441.617   285.316   2.156.301  
     Gener   67.575   7.958   59.617     128.602   15.315   113.287     143.207   16.810   126.397     182.613   21.107   161.506  
     Febrer   62.341   8.182   54.159     115.701   15.210   100.491     128.285   16.556   111.729     161.681   20.671   141.010  
     Març   66.720   9.029   57.691     123.650   16.787   106.863     136.677   18.242   118.435     175.114   23.434   151.680  
     Abril   69.912   9.433   60.479     130.531   17.982   112.549     145.120   19.915   125.205     197.989   27.294   170.695  
     Maig   71.568   9.351   62.217     133.666   17.254   116.412     149.547   18.893   130.654     207.404   25.324   182.080  
     Juny   74.181   8.308   65.873     144.113   15.881   128.232     161.470   17.335   144.135     227.619   23.373   204.246  
     Juliol   88.051   9.085   78.966     173.508   17.387   156.121     192.991   19.054   173.937     271.151   25.155   245.996  
     Agost   48.881   5.071   43.810     96.349   9.645   86.704     109.357   10.599   98.758     157.650   14.212   143.438  
     Setembre   74.986   10.808   64.178     151.385   21.142   130.243     171.579   23.081   148.498     225.717   28.975   196.742  
     Octubre   92.985   12.305   80.680     175.213   22.459   152.754     193.391   24.595   168.796     251.638   30.798   220.840  
     Novembre   71.675   9.404   62.271     136.513   17.649   118.864     152.068   19.436   132.632     197.027   24.075   172.952  
     Desembre   68.446   8.249   60.197     132.197   15.217   116.980     145.702   16.791   128.911     186.014   20.898   165.116  
                                          
Any 2015        927.498   123.231   804.267     1.823.584   233.138   1.590.446     2.034.466   255.668   1.778.798     2.731.815   325.533   2.406.282  
     Gener   74.079   9.519   64.560     144.780   18.588   126.192     160.961   20.519   140.442     205.752   26.023   179.729  
     Febrer   68.177   10.343   57.834     130.490   19.212   111.278     144.900   21.193   123.707     184.801   26.274   158.527  
     Març   76.640   12.013   64.627     151.519   22.561   128.958     167.822   24.710   143.112     218.599   32.020   186.579  
     Abril   69.823   9.769   60.054     138.047   18.515   119.532     153.556   20.291   133.265     209.507   26.722   182.785  
     Maig   75.106   9.931   65.175     147.003   18.609   128.394     164.686   20.434   144.252     228.588   26.428   202.160  
     Juny   81.941   9.523   72.418     165.950   18.370   147.580     185.632   20.067   165.565     261.682   26.593   235.089  
     Juliol   92.082   10.553   81.529     183.241   19.696   163.545     204.900   21.648   183.252     290.500   28.032   262.468  
     Agost   54.805   5.727   49.078     108.237   10.678   97.559     122.575   11.845   110.730     179.251   15.769   163.482  
     Setembre   80.520   12.280   68.240     163.926   24.108   139.818     185.263   26.454   158.809     247.158   32.725   214.433  
     Octubre   92.885   12.901   79.984     178.668   24.214   154.454     198.002   26.412   171.590     257.351   32.882   224.469  
     Novembre   84.310   11.315   72.995     161.257   21.345   139.912     178.585   23.362   155.223     232.979   28.644   204.335  
     Desembre   77.130   9.357   67.773     150.466   17.242   133.224     167.584   18.733   148.851     215.647   23.421   192.226  
                                          
Any 2016        1.033.074   142.179   890.895     1.984.609   266.881   1.717.728     2.235.210   295.853   1.939.357     2.986.558   376.034   2.610.524  
     Gener   70.873   10.249   60.624     140.079   20.025   120.054     156.177   22.070   134.107     202.894   27.560   175.334  
     Febrer   79.443   11.686   67.757     151.416   22.336   129.080     167.814   24.363   143.451     215.393   30.550   184.843  
     Març   78.291   12.355   65.936     153.336   23.088   130.248     170.827   25.259   145.568     227.813   33.110   194.703  
     Abril   83.075   12.049   71.026     159.268   22.715   136.553     176.937   24.796   152.141     232.941   32.010   200.931  
     Maig   88.811   11.946   76.865     170.740   22.994   147.746     190.379   25.089   165.290     260.571   32.491   228.080  
     Juny   95.775   12.257   83.518     188.904   23.419   165.485     211.473   25.611   185.862     296.891   33.600   263.291  
     Juliol   95.014   11.440   83.574     190.289   22.042   168.247     213.720   24.240   189.480     300.852   31.214   269.638  
     Agost   66.392   7.530   58.862     130.018   14.337   115.681     145.685   15.712   129.973     209.088   20.830   188.258  
     Setembre   95.644   15.246   80.398     168.211   25.640   142.571     213.588   31.670   181.918     281.932   38.971   242.961  
     Octubre   95.165   14.164   81.001     184.497   26.562   157.935     204.426   29.066   175.360     267.442   36.152   231.290  
     Novembre   100.663   13.077   87.586     187.879   24.504   163.375     207.866   26.840   181.026     265.890   33.233   232.657  
     Desembre   83.928   10.180   73.748     159.972   19.219   140.753     176.318   21.137   155.181     224.851   26.313   198.538  
                                          
Any 2017        1.114.736   156.664   958.072     2.149.268   293.689   1.855.579     2.389.187   322.897   2.066.290     3.187.159   411.539   2.775.620  
     Gener   79.341   12.313   67.028     158.233   23.578   134.655     175.552   26.025   149.527     226.590   32.223   194.367  
     Febrer   84.143   12.823   71.320     158.989   24.141   134.848     175.622   26.531   149.091     222.369   32.914   189.455  
     Març   99.038   14.870   84.168     184.447   27.552   156.895     203.540   30.175   173.365     262.621   38.286   224.335  
     Abril   82.202   12.612   69.590     157.216   23.243   133.973     174.370   25.487   148.883     241.820   34.034   207.786  
     Maig   100.601   13.763   86.838     191.564   25.841   165.723     213.447   28.416   185.031     295.142   36.537   258.605  
     Juny   106.139   13.227   92.912     207.199   24.947   182.252     231.712   27.504   204.208     325.132   36.393   288.739  
     Juliol   107.028   12.880   94.148     205.877   23.956   181.921     228.234   26.309   201.925     315.227   34.255   280.972  
     Agost   69.832   8.300   61.532     135.990   15.360   120.630     153.889   17.006   136.883     219.884   22.581   197.303  
     Setembre   98.517   16.031   82.486     198.430   30.658   167.772     221.347   33.739   187.608     292.461   42.256   250.205  
     Octubre   108.089   16.088   92.001     206.228   29.875   176.353     229.023   32.721   196.302     297.849   41.038   256.811  
     Novembre   100.870   13.668   87.202     190.487   25.437   165.050     211.236   28.000   183.236     268.606   34.721   233.885  
     Desembre   78.936   10.089   68.847     154.608   19.101   135.507     171.215   20.984   150.231     219.458   26.301   193.157  
                                          
Any 2018        1.199.330   173.054   1.026.276     2.446.811   357.058   2.089.753     2.523.100   362.690   2.160.410     3.329.416   463.177   2.866.239  
     Gener   96.559   13.643   82.916     187.242   26.470   160.772     206.974   29.112   177.862     262.626   36.231   226.395  
     Febrer   92.374   14.129   78.245     345.260   54.408   290.852     190.381   29.785   160.596     241.092   37.027   204.065  
     Març   96.307   14.828   81.479     182.712   28.638   154.074     202.141   31.639   170.502     264.302   41.294   223.008  
     Abril   94.726   14.132   80.594     178.056   26.949   151.107     197.279   29.672   167.607     256.614   37.920   218.694  
     Maig   109.810   15.039   94.771     203.246   28.365   174.881     225.502   31.137   194.365     303.805   40.183   263.622  
     Juny   110.540   14.821   95.719     209.259   27.658   181.601     233.111   30.477   202.634     322.935   40.479   282.456  
     Juliol   110.841   14.541   96.300     213.259   27.420   185.839     236.194   29.940   206.254     327.967   39.557   288.410  
     Agost   78.932   10.146   68.786     148.853   18.986   129.867     166.387   20.820   145.567     232.827   27.203   205.624  
     Setembre   92.826   16.765   76.061     187.370   32.607   154.763     210.829   35.849   174.980     279.205   45.340   233.865  
     Octubre   120.768   19.015   101.753     231.695   36.032   195.663     257.252   39.819   217.433     331.766   49.950   281.816  
     Novembre   108.109   15.189   92.920     198.907   28.839   170.068     219.518   31.663   187.855     281.086   39.292   241.794  
     Desembre   87.538   10.806   76.732     160.952   20.686   140.266     177.532   22.777   154.755     225.191   28.701   196.490  
                                          
Any 2019        1.203.337   167.691   1.035.646     2.259.218   312.865   1.946.353     2.516.967   344.966   2.172.001     3.346.255   447.198   2.899.057  
     Gener   102.251   14.482   87.769     195.159   27.877   167.282     216.280   30.633   185.647     278.577   38.693   239.884  
     Febrer   92.518   13.832   78.686     171.653   25.792   145.861     190.294   28.544   161.750     242.536   35.737   206.799  
     Març   94.939   14.405   80.534     176.757   27.179   149.578     196.993   30.158   166.835     254.103   38.549   215.554  
     Abril   95.835   13.864   81.971     177.782   25.841   151.941     198.339   28.530   169.809     268.867   37.614   231.253  
     Maig   109.830   14.484   95.346     200.447   26.936   173.511     223.469   29.649   193.820     304.711   39.433   265.278  
     Juny   105.609   12.340   93.269     196.923   22.983   173.940     219.006   25.376   193.630     305.332   34.846   270.486  
     Juliol   117.007   14.531   102.476     227.405   26.363   201.042     253.320   29.008   224.312     353.126   39.339   313.787  
     Agost   72.623   9.142   63.481     138.276   16.631   121.645     154.894   18.239   136.655     217.793   24.205   193.588  
     Setembre   111.178   16.912   94.266     209.798   33.428   176.370     236.035   36.933   199.102     307.928   46.822   261.106  
     Octubre   116.079   18.249   97.830     219.998   33.548   186.450     245.155   36.979   208.176     318.824   47.518   271.306  
     Novembre   98.319   14.344   83.975     182.582   25.829   156.753     203.286   28.290   174.996     262.495   35.408   227.087  
     Desembre   87.149   11.106   76.043     162.438   20.458   141.980     179.896   22.627   157.269     231.963   29.034   202.929  
                                          
Any 2020        658.463   108.958   549.505     1.437.052   213.572   1.223.480     1.623.039   236.924   1.386.115     2.239.613   311.312   1.928.301  
     Gener   84.609   14.463   70.146     173.296   27.292   146.004     194.855   30.107   164.748     253.297   38.254   215.043  
     Febrer   88.008   14.193   73.815     164.915   26.644   138.271     184.114   29.446   154.668     237.368   37.365   200.003  
     Març   61.854   10.807   51.047     123.920   20.814   103.106     139.260   23.299   115.961     181.948   30.281   151.667  
     Abril   27.638   4.184   23.454     60.333   8.094   52.239     68.323   8.985   59.338     94.855   11.853   83.002  
     Maig   25.228   4.647   20.581     61.091   9.744   51.347     70.391   11.007   59.384     106.332   14.566   91.766  
     Juny   39.695   7.159   32.536     94.772   14.873   79.899     108.469   16.570   91.899     164.438   22.771   141.667  
     Juliol   58.567   9.065   49.502     137.997   18.397   119.600     157.246   20.391   136.855     239.044   29.421   209.623  
     Agost   35.819   5.466   30.353     84.322   10.989   73.333     96.416   12.233   84.183     149.270   17.570   131.700  
     Setembre   57.543   10.762   46.781     137.918   21.991   115.927     157.869   24.536   133.333     216.692   31.658   185.034  
     Octubre   63.890   10.831   53.059     144.859   20.900   123.959     162.874   23.081   139.793     220.439   29.926   190.513  
     Novembre   56.712   9.392   47.320     129.242   18.020   111.222     145.204   19.830   125.374     194.247   25.200   169.047  
     Desembre   58.900   7.989   50.911      124.387   15.814   108.573      138.018   17.439   120.579      181.683   22.447   159.236  
                                          
Any 2021        824.220   149.232   674.988     1.791.414   287.036   1.504.378     2.013.142   318.148   1.694.994     2.772.553   418.509   2.354.044  
     Gener   49.965   9.246   40.719     119.720   18.391   101.329     134.987   20.504   114.483     180.795   26.228   154.567  
     Febrer   55.306   9.876   45.430     117.128   19.429   97.699     130.495   21.491   109.004     172.127   27.132   144.995  
     Març   59.962   12.569   47.393     132.268   25.251   107.017     148.178   28.216   119.962     198.819   36.659   162.160  
     Abril   56.280   11.214   45.066     127.746   21.764   105.982     144.917   24.201   120.716     197.798   31.670   166.128  
     Maig   63.704   11.346   52.358     137.537   21.636   115.901     154.847   23.817   131.030     219.523   31.735   187.788  
     Juny   69.420   11.715   57.705     158.070   23.005   135.065     179.498   25.354   154.144     266.567   35.964   230.603  
     Juliol   80.399   12.921   67.478     178.417   24.119   154.298     200.700   26.609   174.091     289.298   36.924   252.374  
     Agost   56.996   8.608   48.388     120.320   15.966   104.354     136.098   17.569   118.529     201.580   23.882   177.698  
     Setembre   83.499   16.895   66.604     181.129   32.496   148.633     205.178   36.205   168.973     279.414   45.945   233.469  
     Octubre   84.316   15.473   68.843     176.055   28.795   147.260     196.458   31.782   164.676     262.995   40.777   222.218  
     Novembre   93.083   17.095   75.988     192.468   33.488   158.980     214.330   37.306   177.024     282.472   48.828   233.644  
     Desembre   71.290   12.274   59.016     150.556   22.696   127.860     167.456   25.094   142.362     221.165   32.765   188.400  
                                          
Any 2022        928.094   378.870   549.224     779.327   275.197   504.130     874.064   306.649   567.415     1.171.752   432.006   739.746  
     Gener   64.302   16.300   48.002     148.480   31.957   116.523     168.724   35.499   133.225     225.187   46.803   178.384  
     Febrer   72.445   21.707   50.738     146.883   41.550   105.333     165.774   46.441   119.333     217.317   62.402   154.915  
     Març   91.199   32.856   58.343     172.578   61.262   111.316     191.275   67.803   123.472     251.327   93.143   158.184  
     Abril   70.079   33.244   36.835     142.594   65.233   77.361     159.544   72.828   86.716     220.900   107.811   113.089  
     Maig   85.240   39.499   45.741     168.792   75.195   93.597     188.747   84.078   104.669     257.021   121.847   135.174  
     Juny   85.028   36.378   48.650     174.776   74.129   100.647     197.962   83.924   114.038     280.974   129.542   151.432  
     Juliol   86.794   36.421   50.373     177.578   71.908   105.670     200.354   81.216   119.138     282.489   125.226   157.263  
     Agost   67.486   26.103   41.383     130.140   49.731   80.409     146.862   55.629   91.233     207.922   85.086   122.836  
     Setembre   84.574   43.293   41.254     175.083   86.397   88.686     199.106   97.170   101.936     265.006   130.845   134.161  
     Octubre   81.653   36.730   44.923     161.170   71.989   89.181     181.099   80.868   100.231     237.523   108.787   128.736  
     Novembre   77.660   32.642   45.018     151.265   63.663   87.602     169.528   71.307   98.221     219.900   95.411   124.489  
     Desembre   61.661   23.697   37.964     119.933   44.506   75.427     133.924   49.789   84.135     173.009   67.150   105.859  
                                          
Any 2023        817.346   351.104   466.242     1.648.498   701.841   946.657     1.848.334   785.842   1.062.492     2.478.729   1.106.627   1.372.102  
     Gener   59.339   27.902   31.437     127.163   55.987   71.176     143.629   62.601   81.028     185.866   82.502   103.364  
     Febrer   67.460   28.302   39.158     129.485   56.142   73.343     143.898   62.349   81.549     184.524   81.938   102.586  
     Març   72.016   33.587   38.429     142.806   66.695   76.111     160.173   74.412   85.761     210.440   101.198   109.242  
     Abril   59.609   27.752   31.857     119.502   55.306   64.196     133.962   61.756   72.206     184.473   90.305   94.168  
     Maig   74.533   32.243   42.290     147.503   64.691   82.812     165.306   72.389   92.917     228.369   107.634   120.735  
     Juny   78.059   30.965   47.094     157.298   64.587   92.711     177.702   73.077   104.625     250.783   113.460   137.323  
     Juliol   75.525   30.256   45.269     155.977   61.592   94.385     173.686   68.511   105.175     244.850   104.865   139.985  
     Agost   50.327   20.562   29.765     102.717   40.283   62.434     116.650   45.678   70.972     167.600   69.528   98.072  
     Setembre   66.171   33.506   32.665     140.831   68.009   72.822     160.087   76.981   83.106     213.710   103.957   109.753  
     Octubre   79.619   34.580   45.039     155.110   67.685   87.425     172.813   75.712   97.101     223.707   100.571   123.136  
     Novembre   79.158   31.059   48.099     157.116   60.533   96.583     175.453   67.522   107.931     223.450   90.232   133.218  
     Desembre   55.530   20.390   35.140     112.990   40.331   72.659     124.975   44.854   80.121     160.957   60.437   100.520  
 
(1) A partir de 2014 les dades corresponen a l'Àmbit Metropolità, format per les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Nota: Les dades de 2011 a 2013 corresponen a la Regió Metropolitana formada per les mateixes comarques de l'Àmbit Metropolità, Alt Penedès i Garraf.
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística i Difusió de dades. Ajuntament de Barcelona.