Fons Europeus

  

En aquesta pàgina web s'ofereix informació sobre els fons europeus que es gestionen per part de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats del Grup Municipal, així com de les diferents fonts de finançament provinents d’Europa a les que l’Ajuntament té l’opció d’accedir.

El Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027, constitueix el pressupost de la Unió Europea per complir amb els seus objectius a llarg termini, i determina el màxim de les despeses i les àrees que es finançaran amb aquest pressupost. La durada del nou MFP és de set anys a partir de l'1 de gener del 2021. La Comissió Europea executarà el pressupost per les següents vies:

 • Next Generation EU: Instrument extraordinari per a la recuperació d’Europa, dotat amb més de 750.000 milions d’euros per executar en el període 2021-2026. Té per objectiu fer front als reptes derivats de la pandèmia de la COVID-19 i accelerar els processos de transició ecològica i transformació digital.
  • Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). És l’instrument principal per vehicular-ne el finançament. Per accedir a aquests fons cada Estat ha dissenyat un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. Dotació 672.500 M€
 • Fons Estructurals i d’Inversió: Fons de gestió compartida entre la Comissió Europea i els Estats membres, gestionats per les Administracions nacionals. Tenen com a objectiu corregir els desequilibris regionals i reforçar la cohesió econòmica, social i territorial. Els principals fons estructurals i d’inversió son:
  • FEDER + Interreg - cooperació territorial europea
  • Fons Social Europeu +
 • Fons Competitius: Programes gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències. Tenen com a objectiu contribuir a l’aplicació de les polítiques de la UE.

Les orientacions estratègiques de la política de cohesió per al període 2021- 2027 es troben recollides a l’Acord d’Associació (AA)

FONS NEXT GENERATION EU

L’estratègia de Barcelona davant els Next Generation EU (NGEU) representa la resposta de la ciutat a la crisi provocada per la Covid-19 i, al mateix temps, a l’oportunitat que el Pla de Recuperació ens brinda de treballar per construir l’Europa del futur.

Barcelona es planteja dur a terme un canvi integral que li permeti esdevenir una ciutat més resilient davant futures crisis, apostant per la transició energètica i ecològica, la transició digital i la cohesió social.

L’Ajuntament de Barcelona articula la seva resposta al voltant de set eixos estratègics que han de permetre seguir treballant per una Barcelona capdavantera, resilient i amb un futur sostenible.

Aquests set eixos estratègics són els que s’anomenen a continuació:

 • impuls de l’economia local
 • impuls de la mobilitat sostenible
 • assoliment d’una transició digital justa
 • transició responsable cap a un model d’energies renovables i de rehabilitació sostenible
 • enfortiment del sistema d’innovació i d’investigació i coneixement
 • desplegament d’infraestructures sanitàries i socials
 • recuperació de la natura a la ciutat

PROJECTES DEL PLA DE RECUPERACIÓ, RESILIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ (PRTR) EN EXECUCIÓ:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Concesió directa de subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el àmbit de la inlcusió social 9.319.398€ Govern Espanyol Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 2021

Subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per la inclusió sociolaboral de persones beneficiàries de l’Ingrès Mínim Vital

El projecte consisteix en la creació d'un dispositiu d'entrada única (one-stop-approach) que ajudi al desenvolupament d'itineraris de polítiques actives adequats a cada perfil de persona (en una visió multidimensional i atenció multi professional). En combinació amb la prestació econòmica de l’Ingrés Mínim Vital, aquest model d ́intervenció pretén enfortir la inclusió sociolaboral de les 1.000 persones participants, posant èmfasi en el reforç dels enllaços relacionals i comunitaris perquè la inclusió no respongui únicament a l’accés al mercat laboral i la garantia d’ingressos. A banda dels itineraris d'inclusió a realitzar per part de les persones participants hi haurà un acompanyament social individualitzat i accions diriges a fomentar la  participació comunitària.

 • Actuació 1: SELECCIÓ DE LA POBLACIÓ PARTICIPANT I AVALUACIÓ: Anàlisi de les dades dels beneficiaris de l’IMV i acotació del perfil de la població diana; Selecció del grup de tractament i del grup de control; Enquesta de base o ex-ante
 • Actuació 2: DISSENY GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I GOVERNANÇA DEL PROJECTE: Definició del sistema de monitoreig i d’intercanvi d’informació; Definició de l’estratègia de comunicació; Selecció de l’equip social
 • Actuació 3: DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LA INTERVENCIÓ: DISPOSTIU D’ENTRADA ÚNICA I ACTIVITATS D’INCLUSIÓ: Disseny del dispositiu d’entrada única; Disseny de les activitats d’inclusió; Disseny del procés d’adhesió al programa dels participants
 • Actuació 4: IMPLEMENTACIÓ DEL DISPOSTIU D’ENTRADA ÚNICA I DE LES ACTIVITATS D’INCLUSIÓ (TREBALL AMB EL GRUP DE TRACTAMENT): Comunicació i sessions informatives amb els participants; Dispositiu d’entrada única; Selecció d’una mostra de casos per activitats de participació comunitària i emprenedoria; Inici de les activitats
 • Actuació 5: MONITOREIG I AVALUACIÓ: Avaluació qualitativa i quantitativa

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització 8.162.229,60€ Govern Espanyol Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Economia, recursos i promoció econòmica 2021

Projecte de revitalització econòmica dels mercats i comerços de proximitat (PIMES) de la ciutat de Barcelona

Es va presentar un projecte de rehabilitació econòmica dels mercats i comerços de proximitat (PIMES) de la ciutat de Barcelona. Aquest projecte inclou actuacions com dotar als mercats i establiments comercials de les eines necessàries per ser competitius en entorns digitals, transformar els punts de venta dels establiments, actuacions de sensibilització, formació i assessorament empresarial, actuacions en l’àmbit de la sostenibilitat i promoció de l’economia circular, i altres actuacions complementaries com la instal·lació de fibra òptica o la millora de la imatge de marca del mercats municipals.

 • A2- Market place dels mercats municipals
 • A2- Instal·lació i manteniment de pantalles TV (CMS) als mercats
 • A3- Accions publicitàries entorn digital als mercats municipals
 • A4- Cens de locals
 • A5- Instal·lació de punts de recollida (food lockers) als mercats
 • A6- Construcció del mercat provisional d'Horta
 • A7- Obres de reforma mercat del Besòs
 • A8- Intervencions de millores a diversos mercats municipals.
 • A9- Adequació locals de Ciutat Vella dins del Pla de Barri
 • A10- Pla d'adequació de locals adquirits per l'Ajuntament de Barcelona
 • A11- Renovació de la zona de majoristes del punt verd de Mercabarna
 • A12- Renovació de la zona de detallistes del punt verd de Mercabarna
 • A13- Pla d'acció per a la reducció de plàstics i seguiment del pla de sostenibilitat de l'IMMB
 • A14- Instal·lació punts de recàrrega
 • A15- Programa Comerç a Punt-Reactivació
 • A16- Oficina de Locals a Planta Baixa (LPB)
 • A17- Instal·lació Fibra òptica mercats
 • A18- Senyalètica i imatge de marca mercats municipals

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà 74.888.166,98€ Govern Espanyol Secretària General de Transports i Mobilitat Ecologia Urbana 2021

Impuls a la mobilitat sostenible i segura en la ZBE de Barcelona

Es pretén aconseguir una millora en la qualitat de l' aire, la reducció del soroll en els entorns urbans, l' impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures adreçades al propi teixit de la ciutat i les seves infraestructures, així com la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità. S' han presentat les actuacions següents:

 • Control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
 • Ampliació de la xarxa de carrils bici.
 • Millora de l'accessibilitat vertical als barris de muntanya (ascensors i escales).
 • Supermanzanas. Adequació d' espais urbans per a la implementació de zones i itineraris per a vianants i millora de l' accessibilitat.
 • Reducció de la capacitat viària en els eixos d'accés a la ciutat (Meridiana).
 • Barcelona Ciutat 30. Actuacions per calmar el trànsit rodat.
 • Electrificació del transport públic (compra de vehicles).
 • Digitalització dels serveis de mobilitat (Aplicacions SMOU i SPRO).

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals 6.084.141,72€ Govern Espanyol Ministeri de Política Territorial Agenda 2030, Transició Digital i Esports 2021

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals

Projecte de transformació i modernització digital portat a terme mitjançant cinc projectes estratègics que inclouen “L’administració orientada a la ciutadania” que té l'objectiu d'assegurar la màxima accessibilitat dels serveis públics en els canals digitals, “Operacions intel·ligents” que persegueix la transformació digital de l'Ajuntament millorant els processos de gestió i tramitació interns, el Govern de la dada mitjançant el qual s'implementarà un Portal de Dades amb la finalitat d'integrar diferents fonts de dades, les Infraestructures intel·ligents que adaptarà l'entorn de treball del personal municipal a una administració digital modernitzada i per últim la Ciberseguretat, que implica la implantació d’eines i metodologies com "Risc i Compliment (GRC) en matèria de Ciberseguretat", el Centre d'Operacions de Seguretat i Oficina de Serveis Avançats de Telecomunicacions, la Implantació d'un Nou Sistema de Control d'Accés a la Xarxa Corporativa (NAC) i millores en la resposta a incidents de seguretat.

 • Línia 1: Administració orientada a la ciutadania
 • Línia 2: Operacions intel·ligents: Increment de l'eficiència en els serveis i els processos
 • Línia 3: Govern de la dada: Portal Barcelona Dades
 • Línia 4: Projecte d'adequació de l'entorn del treballador municipal
 • Línia 5: Reforç de les estructures de Ciber-Defensa de l'entorn Digital

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Gestió de les subvencions en el marc dels programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial 42.541.956€ Govern Espanyol Agencia Habitatge de Catalunya Consorci Habitatge de Barcelona 2021

Gestió de les subvencions en el marc dels programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial

Transferències de crèdit acordades mitjançant conveni efectuades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (fons provinents del MITMA) a favor del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió de les subvencions en el territori del municipi de Barcelona dels programes d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri; de recolzament a les oficines de rehabilitació; de rehabilitació a nivell d’edifici; de millora de l’eficiència energètica en habitatges; i d’ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació que s’emparen en el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre.

Correspon al Consorci, a través de les seves convocatòries respectives, la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts, així com la gestió de l'abonament de les subvencions.

 • Actuació 1: Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 • Actuació 2: Programa de recolzament a les oficines de rehabilitació.
 • Actuació 3: Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
 • Actuació 4: Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 • Actuació 5: Programa d’ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Objectiu a assolir en el 4rt trimestre de 2023: 5.845 Actuacions (habitatges únics) en Barcelona ciutat (23,23% sobre el total de Catalunya)

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Software de monitorització i gestió de la recarrega de vehicles a la ciutat de Barcelona 48.000€ Govern Espanyol Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia B:SM 2021

Software de monitorització i gestió de la recarrega de vehicles a la ciutat de Barcelona

El 2019 B:SM va implantar un sistema fet a mida per tal de gestionar la xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric d’Endolla, ja que en aquell temps no hi havia una eina que encaixés amb les necessitats operatives. Durant aquests anys el sector de la electromobilitat ha experimentat un creixement important en quant a nombre de punts, usuaris, nombre de recàrregues, funcionalitats, etc. Aquesta conjuntura genera una saturació del programari actual i un augment de costos, encarint cada cop més la solució feta a mida per a B:SM i augmentant-ne la complexitat.

Per aquests motius, es planteja el desenvolupament d'un nou sistema central més estandarditzat que permeti millorar la gestió i el monitoratge dels punts de recàrrega operats per B:SM. Aquesta nova eina s'haurà d'integrar amb els punts de recàrrega actuals, l'aplicació SMOU i el facturador Business Central (BC). En un futur, també s'integrarà amb la solució de gestió d'energia dels aparcaments per possibilitar la càrrega intel·ligent.

 • Disseny i desenvolupament d'un nou sistema de gestió i monitorització dels punts de recàrrega de vehicle elèctric i integració amb SMOU
 • Desenvolupament d'un nou sistema i integració amb Business Central
 • Integració pel protocol OCPI, per a cada nou client
 • Posada en marxa del sistema de gestió de punts
 • Creació d'entorns de prova (desenvolupament, pre-producció i producció)
 • Definició i elaboració de desenvolupaments a mida, informes i dashboards
 • Configuració del sistema, migració de punts, usuaris i realització de formacions
 • Networking
 • Creació de la VPN site to site i manteniment

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP L1) 2.103.370,76€ Govern Espanyol Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Economia, recursos i promoció econòmica 2022

Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP L1)

La convocatòria persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral per a tot tipus d'edificis d'ús públic. El principal objectiu és un estalvi energètic mig per damunt del 30%.

El projecte de Palo Alto te per objectiu recuperar aquest edifici fabril històric amb notable interès patrimonial. La intervenció pretén implantar un nou ús administratiu a l'edifici per ubicar-hi una incubadora d'empreses.

El projecte de l'edifici Serveis Editorials, pretén racionalitzar i modernitzar l'edifici per adaptar-lo a noves necessitats, implementant millores d'aïllament, d'accessibilitat i d'habitabilitat.

 • Rehabilitació integral de l'edifici Serveis Editorials.
 • Rehabilitació de la nau "E" del recinte industrial Palo Alto
Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona 40.848.876€ Govern Espanyol Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Economia, recursos i promoció econòmica 2022

Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona

El PSTDB reforça  l'activitat turística i l'economia del visitant com a eixos estratègics de desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Promou la creació de nous atractius i continguts localitzats en àrees poc turístiques de la ciutat amb la finalitat de fomentar la desconcentració de l'activitat turística, i que estenen el relat turístic, per incloure com a element estructural la sostenibilitat de l'activitat turística, tant en termes de preservació dels atributs, idiosincràsia i caràcter diferencial de la ciutat, com en termes de monitorització i impuls al retorn real que aquesta activitat té per a la població local.

El PSTDB presenta també propostes per millorar la mobilitat turística, proposa millores significatives en l'ús eficient de els recursos energètics de diverses instal·lacions, potencia la sostenibilitat integral de l'activitat turística i prioritza iniciatives d'alt valor afegit que han d'ajudar encara més la diferenciació de Barcelona com a destinació singular. Així mateix, inclou propostes per consolidar Barcelona com una destinació altament digitalitzada. I, finalment, permet consolidar la ciutat com a referent internacional en qüestions de governança, gestió, sostenibilitat i resilència.

 • a) Besòs / Collserola
  • 1. Rec Comtal. Refugi biodiversitat
  • 2. Fonts de Collserola
  • 3. Rec Comtal. Itinerari vianants i ciclable
  • 4. Espai expositiu Cases de l'Aigua. Museografia digital Casa de l'Aigua Trinitat Nova
 • b) Innovació
  • 5. Digitalització promoció turística Barcelona
  • 6. Agencia de serveis i públics turístics
  • 7. Subvencions digitalització economia del visitant
  • 8. Portal digital museus municipals Barcelona
 • c) Litoral
  • 9. Millora platges i zona banys Fòrum
 • d) Mobilitat Sostenible
  • 10. Millora i remodelació de l'Estació Barcelona Nord
  • 11. Zona Bus4.0
 • e) Montjuïc
  • 12. Escales mecàniques Montjuïc
  • 13. Castell de Montjuïc. Remodelació Pati d'Armes i Cos de Guàrdia
 • f) Nova Oferta Desconcentrada
  • 14. Restauració ambiental del Parc de la Ciutadella
  • 15. Restauració ambiental del Parc del Laberint d'Horta
  • 16. Laboratori d'art urbà Nou Barris
  • 17. Fabra i Coats. Museu del treball i la ciutat Nau F
  • 18. Monestir de Pedralbes. Sala immersiva capella de Sant Miquel
  • 19. Jardí Geològic. Urbanització carrer Menéndez Pelayo
 • g) Management
  • 20. Oficina Tècnica per a la gestió del projecte

Socis:

Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Contracte programa 2022-2025 14.949.088,70€ Generalitat de Catalunya Departament de drets socials Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 2022

Contracte programa 2022-2025

Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Els serveis socials recollits per les anualitats de l'any 2022 i 2023 són els següents:

 • Envelliment Quilòmetre zero
 • Atenció primària - Atenció a les persones sense llar
  • Atenció a les persones sense llar
  • Projecte Sostre 360
 • Atenció primària - Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
  • Tecnologies de suport i cura
  • Banc de productes de suport
Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 500.000€ Govern Espanyol Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Ecologia Urbana 2022

Porta a porta del barri de Sant Andreu del Palomar a la ciutat de Barcelona

Sistema de recollida individualitzada Porta a Porta del Barri de Sant Andreu del Palomar a la ciutat de Barcelona. Millora en la recollida i intensificació de divulgació respecte recollida de la fracció d’Oli Vegetal i fracció Tèxtil.

Aquest projecte comporta haver de fer front a diferents despeses per poder-lo implantar. Aquestes despeses es divideixen en diferents tipologies:

 • Inversions en elements de contenció individualitzats i amb sistemes d’identificació tant per usos domèstics com per usos comercials.
 • Elements fungibles per impulsar la recollida, bàsicament bosses especials de recollida amb sistemes d’identificació.
 • Elements tecnològics d’identificació dels usuaris com ara elements embarcats.
 • La implantació del sistema requerirà d’una intensa i acurada campanya de comunicació i accions de participació veïnal, tant abans de l’inici del servei com accions de seguiment a realitzar un cop el servei s’hagi implantat.
 • Una coordinació i direcció del projecte de posada en marxa del projecte
Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música - Catalunya 89.203€ Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Consorci Mercats de les Flors 2022

Projecte Next Generation 2022 millora de les infraestructures d’escenotècnia del Mercat de Les Flors, C/ Lleida, 59 de Barcelona

Millora de les infraestructures d'escenotècnia del Teatre Mercat de les Flors

 • Grada per la Sala Pina Bausch
 • Sistema audiovisual, es redueix i es limita estrictament al sistema de sonorització frontal amb PA i subgreus de tal manera que no baixi la millora acústica
Convocatòria/Transferència Import adjudicat Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música - Catalunya 57.955€ Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 2022

Projecte per la modernització i gestió d'infraestructures de l'Auditori

Instal·lació fibra òptica i equipament infraestructures de gravació i distribució d'àudio i video de l'Auditori

FONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

FONS EUROPEUS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional és un dels principals instruments financers de la política de cohesió europea. El seu objectiu es contribuir a reduir les diferencies entre els nivells de desenvolupament de les regions europees i millorar el nivell de vida de les regions més desfavorides.

El FEDER te dos objectius principals:

 • La inversió en creixement i ocupació
 • La cooperació territorial europea

Entre els principals programes del MFP hi ha els de la Política de cohesió, que inclou l'assignació financera per al FEDER

PROGRAMA OPERATIU FEDER 2021-2027

 • Objectius polítics

Per al període de programació 2021-2027, el FEDER ha de prestar suport als cinc objectius polítics següents: 

 • Una Europa més competitiva i intel·ligent
 • Una Europa més verda, baixa en carboni
 • Una Europa més connectada
 • Una Europa més social i inclusiva
 • Una Europa més propera a la ciutadania

PROGRAMACIÓ

Les orientacions estratègiques de la política de cohesió per al període 2021- 2027 es troben recollides a l’ Acord d’Associació (AA)

L’ assignació total de FEDER està regionalitzada i repartida mitjançant els Programes Regionals i el Programa Pluriregional d’Espanya

PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020

La construcció d’un espai comú és una de les prioritats de la integració europea, des de la cohesió i convergència de les regions que componen Europa. Els fons estructurals i d’inversió europeus financen projectes que reforcen aquesta cohesió econòmica, social i territorial i impulsen el creixement sostenible, intel·ligent i integrador del conjunt de la Unió Europea (UE).

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l’instrument principal de la Unió Europea per impulsar aquesta política de cohesió. Conjuntament amb el Fons Social Europeu (FSE) constitueixen els Fons Estructurals, adreçats a invertir en la reestructuració econòmica de la UE i a reduir les desigualtats entre les regions europees.

Les inversions finançades amb el FEDER promouen una Europa més intel·ligent, més verda, més connectada, més social i més propera a la ciutadania.

Amb el finançament del FEDER, la Unió Europea també promou la cooperació territorial interna, entre regions i països.

PROGRAMACIÓ

El Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 s'emmarca en el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell i, especialment, en l'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020, el document estratègic que defineix les prioritats d'inversió a l'Estat.

L'autoritat de gestió del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 és el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. La Direcció General de Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya actua com a organisme intermedi descentralitzat, amb la funció delegada de coordinació del Programa.

GESTIÓ

La Direcció General de Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya és la unitat responsable de la gestió del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.

En compliment de l’article 125.4c del Reglament (UE) 1303/2013, es faciliten els canals de comunicació de sospita de frau o d’irregularitats en el marc de les actuacions cofinançades a través del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

Per a més informació sobre mesures antifrau, consulteu els enllaços següents:

AVALUACIÓ

L'avaluació del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es fa d'acord amb el Pla d'avaluació específic del Programa operatiu del FEDER 2014-2020. Aquest Pla estableix els criteris i procediments amb què l'autoritat de gestió i els organismes intermedis del FEDER han de mesurar els resultats i el grau d'assoliment dels objectius dels programes.

COMUNICACIÓ

Descarrega Imatge grafica i Manuals de comunicació PO 2014-2020 FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Ajuntament de Barcelona

Fons FEDER: EDUSI (Estratègia Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat)

Projecte finançat: Desenvolupament urbà sostenible de l’Eix Besòs

Aquest projecte té per objectiu millorar els indicadors de desigualtat social i urbana als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes , Trinitat Nova, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Maresme-Besòs, amb una població potencialment beneficiària de 114.014 habitants.

La iniciativa planteja donar solució als reptes següents:

 • Reptes econòmics: equilibrar les rendes familiars, reduir la taxa d'atur, generar activitat comercial.
 • Reptes ambientals: crear un espai de qualitat ambiental i patrimonial al Besòs, disminuir l'ús del vehicle privat (17% en el repartiment modal), aconseguir que més empreses revalorin els seus residus.
 • Reptes socials: disminuir el fracàs i l’abandonament escolar, disminuir el nombre de persones en risc d'exclusió social, augmentar el nombre de persones que practiquen esports.
 • Reptes del canvi demogràfic: augmentar el nombre de persones ateses per teleassistència i altres programes, augmentar el nombre de persones connectades a internet.
 • Reptes del canvi climàtic: augmentar la resiliència enfront del canvi climàtic.

Té una durada prevista de quatre anys i es finança a parts iguals entre la UE i l’Ajuntament de Barcelona, amb un pressupost d’inversió total de 30 milions d’euros.

Programa Gestor operatiu Projecte Responsables Pressupost/Subvenció
Crecimiento Sostenible Ministerio Hacienda y Función Pública EDUSI (Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible) Projecte Franja Besòs Ecologia Urbana 30 M € / 15 M €

Conveni RIS3CAT

L’Ajuntament de Barcelona va signar al novembre del 2015 un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per executar operacions dins l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), cofinançades a través del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020.

Programa Gestor Operatiu Projecte Responsable Pressupost/Subvenció
PO FEDER Catalunya 2014-2020 Generalitat Conveni RIS3CAT Ajuntament 80 M € / 40 M €

El conveni cofinança diferents activitats enquadrades dins tres programes de treball:

Programa Imports Conveni Subvenció FEDER
1. Ecosistema emprenedor i innovador per al desenvolupament econòmic 35.000.000 € 17.500.000 €
2. Iniciativa ciutats intel·ligents per al desenvolupament dels serveis públics urbans 35.000.000 € 17.500.000 €
3. Compra pública innovadora – Open Challenge 10.000.000 € 5.000.000 €
SUB-TOTAL 80.000.000 € 40.000.000 €

L’Ajuntament de Barcelona treballa per, a través de les seves diferents àrees i mitjans propis, proposar diferents actuacions perquè formin part de l’execució dels Fons Europeus a Catalunya.

Actuacions aprovades/en execució Programa Executor Total
Millora teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona 1 BASA 4.666.816,32 €
Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació 1 BASA 4.293.114,49 €
Digitalització de serveis públics 1 BASA 1.410.055,87 €
Desenvolupament del CityOS de Barcelona 2 IMI 1.028.719,00 €
Serveis d’atenció primària i urgències 2 IMI 1.191.840,97 €
Serveis promoció autonomia personal i gent gran 2 IMI 1.516.895,61 €
Plataforma de Gestió reg intel·ligent 2 EU 310.526,39 €
Nou sistema de telecontrol de Fonts Ornamentals 2 EU 160.330,58 €
SUB-TOTAL APROVAT GENERALITAT     14.578.299,24 €

Enllaços d'interès:

Descarrega Imatge gràfica i Manuals de comunicació PO 2014-2020 FEDER

FONS DE GESTIÓ DIRECTA

UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)

Projecte finançat: B-MINCOME

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea B-MINCOME Drets Socials 6.067.610,51 € / 4.854.088,41 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.

B-MINCOME és el projecte guanyador presentat per l’Ajuntament de Barcelona, liderat per l’Àrea de Drets Socials. Té com a objectiu analitzar com es pot garantir que totes les persones residents a la ciutat disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, i parteix de la premissa que el sistema d’ajuts actual és insuficient per assolir aquesta finalitat.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

Projecte finançat: GBG_AS2C

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea Refugis Climàtics Escoles Ecologia Urbana 4.997.462,20 € / 3.997.969,76 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.

El projecte GBG_AS2C abordarà els efectes de la calor de l'illa a la ciutat de Barcelona i prepararà la ciutat per fer front a temperatures cada cop més altes a l'estiu, transformant 10 escoles pilot en refugis climàtics.

Tenint en compte el seu baix grau d'adaptació a la calor, però també la seva distribució espacial a tota la ciutat i el seu gran nivell de penetració dins de les comunitats, les escoles són espais rellevants per adaptar la ciutat al canvi climàtic en benefici de tots. El projecte implementarà un paquet de mesures dissenyat a través d'un procés participatiu, que introduirà blaus (parcs aquàtics), verds (parcs de joc verdosos) i grisos (tradicionals) a les escoles per convertir-los en refugis climàtics, no només per als estudiants, sinó també per als campaments escolars d'estiu i per a tots els ciutadans fora de l'horari escolar, com un lloc d'oci refrescant i ombrejat. Paral·lelament, s'adoptarà un projecte educatiu de canvi climàtic per contribuir a la conscienciació del canvi climàtic, inclosa la participació de nens i professionals de l'escola en el procés d'avaluació de la salut.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

 

CEF

Mecanisme per connectar Europa

CERV

Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors

COSME

Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les Petites i Mitjanes Empreses

 • HOPS

ERASMUS+

Programa de la UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa.

HORIZON 2020

Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE.

REC

Programa Drets, Igualtat i Ciutadania

ISFP

Programa Fons de Seguretat Interior

Enllaços d'interès: