Què són els costos?

El cost és un concepte de la comptabilitat que es refereix al valor del consum dels recursos que han estat necessaris per a poder produir productes o prestar serveis. Els càlculs de costos acostumen a fer-se amb dades relatives a períodes que ja han succeït, és a dir, la valoració dels productes o serveis es fa considerant costos històrics o reals.

També es poden fer càlculs amb costos pressupostats en base a previsions sobre períodes futurs. La despesa és un concepte de la comptabilitat financera i es refereix a la compra o a l’adquisició de béns i serveis per a consumir-los, tant durant el procés de producció com per a tercers, i relacionats amb l’activitat que duu a terme l’organisme. La despesa és un terme relacionat amb la legislació comptable, ja que no es pot incloure un concepte com a despesa si la legislació no ho permet.

Els costos no solen coincidir amb les despeses pel fet que hi ha conceptes de costos que no es consideren despeses, com ara els costos d’oportunitat (explicats a continuació) i hi ha despeses que no es consideren cost, com ara l’impost de societats o les despeses extraordinàries. Tot seguit esmentarem alguns exemples de costos que no són despeses: L’amortització real de l’immobilitzat, que és la que s’utilitzarà per a l’estimació de costos. L’amortització és el cost que reflecteix la pèrdua de valor o desgast de les inversions en immobilitzat (instal·lacions, mobiliari, ordinadors, etc.) i per tant, aquesta no té perquè coincidir amb l’amortització que comptabilitza la comptabilitat financera, ja que no considera l’ús o desgast real dels elements de l’immobilitzat.