RECURSOS I INDICADORS DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

En el present apartat es mostra informació de recursos pressupostaris (despeses corrents) i indicadors de resultats pels programes de les diferents polítiques de despesa.

Aquest apartat sintetitza i resumeix la informació continguda a les memòries de programa i els informes de resultats de programa.

Les dades de despeses corrents per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.

Consulta aquí els recursos i indicadors dels programes pressupostaris de les polítiques de despesa des de 2012 fins a 2016

Els recursos d’aquests anys i posteriors els trobaràs al Pressupost Obert. Tanmateix, si és del teu interès, pots accedir a la sèrie estadística de despeses corrents per polítiques, així com a la informació resumida i homogeneïtzada de despeses corrents de les diferents polítiques (XLSX)