RECURSOS I INDICADORS DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

En el present apartat es mostra informació de recursos pressupostaris (despeses corrents) i indicadors de resultats pels programes de les diferents polítiques de despesa.

Aquest apartat sintetitza i resumeix la informació continguda a les memòries de programa i els informes de resultats de programa.

Les dades de despeses corrents per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.

Si ho desitges, pots accedir al detall de la informació de les Memòries de Programa 2018 (PDF) i dels Informes de Resultats de Programa 2016 (PDF), així com la informació resumida i homogeneïtzada de despeses corrents de les diferents polítiques (XLSX). Tanmateix, si és del teu interès, pots accedir a la sèrie estadística de despeses corrents per polítiques.

 

Consulta els recursos i indicadors dels programes pressupostaris de les següents polítiques de despesa: