Despeses facturades

Dades liquidades. Els imports mostrats inclouen IVA.

Busca despeses facturades

Hi ha pagaments que sumen un total de en .

Hi ha pagaments que sumen un total de per a la cerca:

Descarrega la taula de despeses facturades CSV o Excel

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i per tal de protegir la identitat personal dels ciutadans, s’han exclòs aquelles despeses facturades de tercers identificats com a persones físiques, juntament amb les despeses de personal de l’Ajuntament. En la mesura del possible també s’han eliminat les referències identificatives personals dins dels textos descriptius de les factures.

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats fan referència a les previsions i els crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.