CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES DE CERÀMICA

08 de juny de 2022 to 27 de juny de 2022

El Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, organitza un concurs on se selecció un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica de la ceràmica per a l'adjudicació d'un contracte de serveis artístics de creació i desenvolupament del projecte seleccionat, amb l'objectiu de promoure la creació contemporània en ceràmica a la ciutat, a través d'una estada creativa en modalitat d'artista resident de 26 dies a la ciutat de Girona (del 5 al 30 de setembre de 2022).

Espais

Taller de ceràmica de l'Escola Municipal d'Art (dins de l'horari habitual d'obertura del Centre Cultural la Mercè) i material disponible al taller fins a un import màxim de 500€en la mesura que s'escaigui d'acord amb el projecte presentat i pressupost acordat. I, de forma complementària, altres instal·lacions del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona i de l'EMA

Durada

La durada del contracte s'estableix en un any des de la data d'adjudicació fins a la finalització del projecte, i en cap cas podrà ser superior a un any

A qui va dirigit

  • Persones físiques majors d'edat.
  • Agrupació de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, compleixin individualment els requisits establerts per a les persones físiques i presentin la documentació acreditativa. En aquest cas caldrà que les persones que integrin l'agrupació nomenin un/a representant únic/a que actuarà com a tal durant tot el procés. Caldrà indicar també la proporció de participació de cadascuna de les persones participants. Si no es fa constar, es considerà que hi participen a parts iguals.
  • Artistes professionals que puguin acreditar un currículum artístic amb activitat creativa i expositiva amb un mínim de 5 anys d'experiència.

Documentació

Els projectes es presentaran de forma anònima sense signar i identificats amb un lema que lliurement que triï el/la concursant. Qualsevol element que pugui identificar la sevaautoria serà motiu d'exclusió.
11.1. Sobre número 1: Inclourà el projecte de creació artística vinculat amb la tècnica de la ceràmica amb explicació del contingut i tècniques a utilitzar i proposta d'execució i calendari. El sobre es presentarà tancat, identificat amb el número 1 amb el mateix lema del projecte (Sobre núm. 1 - Lema: XXX) i no pot contenir, ni a l'interior ni a l'exterior, cap element susceptible d'identificar l'autoria del projecte.
11.2. Sobre número 2: identificació i acreditació de compliment de requisits en aquest sobre o document segons correspongui inclourà:
a) Dades identificatives de l'autor/a (nom, i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte) i fotocòpia del document identificatiu (NIF o CIF).
b) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les situacions que impedeixen contractar amb l'administració.
c) Curriculum professional.

Dotació econòmica

El preu del contracte està integrat per un total de 1.150 euros (IVA inclòs) que es podran distribuir en els següents conceptes en la proporció que l'adjudicatari/a estimi convenient en relació al seu projecte artístic i depenent de la seva procedència:
a. Desplaçaments i dietes
b. Honoraris de desenvolupament del projecte

Altres beques relacionades