Plans

  • Instrument de l’Ajuntament per combatre les desigualtats de gènere i transformar la ciutat des d’una perspectiva feminista. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de les dones, independentment de la seva edat, origen o condició social, així com repensar des del principi d’equitat entre dones i homes l’espai públic, les infraestructures, la mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris o el model cultural de la ciutat.
  • Principal instrument d’actuació de l’Ajuntament per promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

Protocols

Mesures de govern

  • Mesura de govern que té com a objectiu enfortir el sistema de detecció, atenció, recuperació i prevenció de les violències masclistes a la ciutat. S’estructura en tres blocs, que s’orienten als elements clau per a l’abordatge integral de les violències masclistes: el sistema d’informació i anàlisi del fenomen; el sistema de detecció, atenció i recuperació, i el sistema de prevenció.
  • Mesura de govern que té com a objectiu dotar l’Ajuntament de les bases per a l’establiment d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per desplegar de manera real i efectiva la transversalitat de gènere i garantir així que la igualtat de gènere sigui un objectiu central de tot l’Ajuntament, tant de les àrees municipals com dels districtes, en tots els seus àmbits d’actuació.