Creació de jardins

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer diferents sistemes de reg a utilitzar en funció de les superfícies i les tipologies de vegetació, així com les passes a seguir per dissenyar una instal·lació de reg. També s’explicarà com fer una estimació de les necessitats hídriques del jardí i com preparar un programa de reg. Curs teòric i pràctic.

DISSENY DE JARDINS I

El curs pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per dur a terme el projecte de disseny d’un jardí o un espai enjardinat interior o exterior. Sense perdre de vista la combinació entre el fet artístic i la creació de jardins, el curs proporcionarà les tècniques per observar, diagnosticar i adoptar les solucions a les necessitats i el nostre sentit estètic.

JARDÍ MEDICINAL I COMESTIBLE

L’objectiu d’aquest curs és aportar les bases per crear diferents tipus de jardins per cultivar plantes que es puguin fer servir com a remei medicinal o com a complement dels nostres plats saludables. Es veuran les millors plantes, tant ornamentals com silvestres, que cal tenir a l’abast. En aquest sentit, s’elaboraran dissenys que compleixin un triple objectiu: estètic, d’ús medicinal i d’ús gastronòmic.

BASSES NATURALITZADES

Les basses i els estanys dels nostres pobles i ciutats són espais que ajuden a fomentar la biodiversitat en un entorn urbà. Aquest curs teoricopràctic pretén mostrar la importància del procés de naturalització de les basses i els sorprenents resultats obtinguts si hi portem tot allò que passaria en el medi natural. Les dues primeres sessions seran teoricopràctiques a la bassa del parc del Laberint. La tercera sessió, el 20 de febrer, és a la bassa de Can Cadena; i la sessió del 14 de maig és per veure l’evolució d’aquesta bassa.

COBERTES VERDES PER NATURALITZAR LA CIUTAT

Curs per assolir els fonaments del disseny i la construcció d’estructures vegetals que fomentaran la naturalització de la ciutat des dels criteris tècnics de la jardineria. Les cobertes verdes permeten augmentar l’esperança de vida dels edificis, actuen com a aliades en la lluita contra l’escalfament global i són un espai ideal per potenciar l’agricultura urbana.

El curs tindrà una part teòrica en línia més dues classes pràctiques en què es visitaran dos models d’èxit a la ciutat de Barcelona.

JARDINS HISTÒRICS DE BARCELONA

El curs ofereix una aproximació a l’art dels jardins històrics i se centra en el reconeixement dels elements compositius dels jardins i en els diferents estils que s’ha donat en el nostre context geogràfic, social i cultural. Un segon punt és la presentació de la història dels jardins a la ciutat de Barcelona, i presta una atenció especial a la jardineria pública i el seu valor patrimonial. El contingut es divideix  en  quatre classes presencials i quatre visites a jardins públics de Barcelona que responen a les diferents èpoques i estils explicats.

TERRASSES I BALCONS

Curs per adquirir els coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les plantes cultivades en tests, així com els criteris que cal aplicar a l’hora de comprar-les, amb una menció especial a les plantes de baixa necessitat d’aigua. S’explicaran les espècies arbustives i vivaces més ben adaptades a les terrasses i jardins. Es farà una pràctica de trasplantament en jardinera i una renovació de terra o substrat.

DISSENYEM UN JARDÍ SEC

En un context de clima mediterrani i canvi climàtic es fa necessari un canvi de paradigma en la concepció dels espais verds. Les sequeres cada cop més freqüents i prolongades augmenten els riscos sobre els jardins basats en el reg.
En aquest context de probables restriccions d’aigua es prioritzen els usos agrícoles i domèstics i es prescindeix del reg de jardins i piscines. Què passaria si no poguéssim regar el jardí? Disposar d’un jardí adaptat al clima i sense reg augmenta la resiliència dels nostres espais verds per fer front a les condicions actuals i futures.

IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ DE PLANTES EN JARDINERIA

Curs centrat en l’observació de les plantes in situ. De manera itinerant, visitarem diferents jardins i identificarem més de cent espècies i els seus cultivars més usuals en jardineria, ja siguin arbres, arbustos, coníferes, enfiladisses o plantes vivaces. En coneixerem les característiques més destacables a l’hora de seleccionar-les per als nostres jardins o terrasses.