Informació General: Inscripcions i preus públics

Inscripcions

Criteris d’inscripció

Una vegada s’ha fet la preinscripció a un curs, l’Administració del centre durà a terme la inscripció i matriculació dels alumnes.

Criteris de selecció de l’alumnat:

  • El primer criteri de selecció és l’ordre de preinscripció. L’admissió dels alumnes té lloc fins arribar a l’aforament indicat en cada curs. La resta de persones preinscrites passen a una llista d’espera.
  • En alguns cursos hi ha un segon criteri de selecció. Es demana a l’alumnat que garanteixi que té uns coneixements previs que li permetran seguir el contingut del curs adequadament. En la descripció dels cursos s’indica si s’aplica aquest criteri.

 Obligació de pagament

D’acord amb la Comissió de Govern municipal, en data 3 de setembre de 2020, s’aproven els preus públics de l’àrea d’Ecologia Urbana relatius a les activitats d’educació.

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que sol·licitin la prestació de serveis, la realització d’activitats o la cessió d’espais previstos en aquesta normativa.

El pagament es farà mitjançant targeta o per transferència un cop el centre hagi enviat l’ordre de pagament. No s’accepta el pagament en efectiu.

Els cursos de llarga durada es podran fraccionar en dos pagaments, el primer abans de l’inici de les classes i el segon a meitat del curs. Amb la matriculació, les persones queden obligades a abonar el total de la matrícula, independentment que es deixi el curs abans del segon pagament.

Tal com indica l’anunci del BOP publicat el 18/11/2021, només es retornarà el 100% de la matrícula si l’anul·lació es produeix tres setmanes abans de l’inici del curs. Si el curs s’anul·la abans d’una setmana de l’inici, es tornarà el 50% de l’import. No es retornaran els diners en cas que el curs s’anul·li durant els últims sis dies abans de començar.

En cas que el centre hagi d’anul·lar una formació, es retornarà l’import total abonat per l’alumnat.

Preus públics i descomptes

 

En data 26 de maig de 2022 la Comissió de Govern municipal aprova l’acord que afecta les bonificacions dels cursos del Centre de Formació del Laberint:

 Art. 6è. Bonificacions:

  • Les bonificacions no poden acumular-se i s’aplicarà per ordre cronològic de matriculació, moment en què es fa el primer pagament.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% en tots els cursos a les persones en situació d’atur en el moment de la matriculació. Les bonificacions seran aplicables en dos cursos com a màxim per persona. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de la formalització de la matriculació.
  • S’aplicarà una bonificació del 40% en els cursos d’aficionats de llarga durada i monogràfics a persones jubilades i majors de 65 anys en el moment de la matriculació. Les bonificacions seran aplicables en dos cursos com a màxim per persona. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de la formalització de la matriculació.
  • S’aplicarà una bonificació del 15% en la segona matrícula i successives, per a les persones no subjectes a bonificació, i en la tercera matrícula i successives en el cas de persones en situació d’atur, jubilades o majors de 65 anys, en un mateix curs escolar.
  • S’aplicarà una bonificació del 15% als membres d’aquelles entitats o col·lectius amb què hi hagi un conveni vigent. Serà requisit indispensable perquè s’apliqui aquest descompte que s’especifiqui en les clàusules del conveni que els membres de l’entitat tindran una bonificació corresponent al 15% en les formacions del Centre de Formació del Laberint, i que aquesta bonificació respongui a alguna de les clàusules previstes legalment. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de formalitzar la inscripció.

Els cursos del Centre són bonificables mitjançant la Fundació Tripartita (FUNDAE). El centre no gestiona la bonificació del curs. Consultes, a l’Administració del centre.