Informació General

Covid

Atesa l’experiència de gestió d’aquests darrers dos cursos amb la covid-19 s’adopten les mesures següents, d’acord amb el que estableix el Procicat:

1. Condicionament de l’espai físic

 • Senyalització de l’espai i cartelleria informativa: Identificació i desplegament de circuits que cal seguir per anar a les sales, al WC i punts d’espera de torn a la recepció.
 • Distribució de plànols a l’edifici amb els circuits de flux de persones en llocs ben visibles.
 • Reducció de l’aforament dels espais, calculat per cada aula del CFL.

Aula 1: 30 places

Aula 2: 15 places

Aula 3: 15 places

2. Requeriments dels serveis que s’ofereixen i programes d’activitats

 • Les activitats realitzades en cada curs garanteixen el compliment de totes les mesures descrites en aquests apartats.
 • Les activitats presencials interiors es duran a terme normalment amb els aforaments abans esmentats.
 • En cas que les mesures establertes pel Procicat no permetin seguir amb el desenvolupament habitual de les sessions i, en cas que l’activitat formativa ho permeti, es realitzaran per videoconferència.
 • En les activitats dels cursos pràctics a l’exterior es garantirà la distància entre els i les assistents i se seguiran les ràtios indicades pel Procicat.
 • En les formacions presencials s’aplicarà el criteri de grups bombolla, per la qual cosa no es permetrà el canvi de grup.
 • S’aplicarà el protocol de neteja i ús comú d’eines no personals i maquinària del Centre de Formació del Laberint.

3. Criteris de neteja i desinfecció

 • Provisió de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i aules per a les persones usuàries, i altre personal extern.
 • Desinfecció dels espais després del seu ús.
 • Disposició de paperera o contenidor a la sortida dels edificis, perquè el personal pugui llençar els guants o la mascareta, en acabar la jornada laboral o l’estada al centre.
 • Neteja i ventilació de les aules abans i després de cada sessió de formació presencial.

4. Adopció de mesures de prevenció i protecció personal  

 • Assistència de l’alumnat i docents a les formacions amb mascareta pròpia.
 • En cas de detecció de positius en grups de classe, les persones positives n’informen el centre. Informació per part del centre al grup de contacte amb positius per tal de contactar amb el CAT SALUT i seguir les seves indicacions.
 • Ajornament de sessions en cas necessari.

5. Organització del temps de treball presencial i atenció al públic del Centre de Formació del Laberint

 • Es garanteix l’atenció al públic mitjançant la presencialitat, l’atenció telefònica i el correu.
 • Establiment d’un sistema de circulació, per evitar la concurrència excessiva de persones en els diferents espais.
 • Horaris i usos del centre no simultanis i itineraris de desplaçament per evitar possibles aglomeracions.

Criteris d’inscripció

Una vegada s’ha fet la preinscripció a un curs, l’Administració del centre durà a terme la inscripció i matriculació dels alumnes.

Criteris de selecció de l’alumnat:

 • El primer criteri de selecció és l’ordre de preinscripció. L’admissió dels alumnes té lloc fins arribar a l’aforament indicat en cada curs. La resta de persones preinscrites passen a una llista d’espera.
 • En alguns cursos hi ha un segon criteri de selecció. Es demana a l’alumnat que garanteixi que té uns coneixements previs que li permetran seguir el contingut del curs adequadament. En la descripció dels cursos s’indica si s’aplica aquest criteri.

 Obligació de pagament

D’acord amb la Comissió de Govern municipal, en data 3 de setembre de 2020, s’aproven els preus públics de l’àrea d’Ecologia Urbana relatius a les activitats d’educació.

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que sol·licitin la prestació de serveis, la realització d’activitats o la cessió d’espais previstos en aquesta normativa.

En cas que el centre hagi d’anul·lar una formació, es retornarà l’import total abonat per l’alumnat.

Preus públics i descomptes dels cursos d’acord amb la Comissió de Govern municipal. En data 3 de setembre de 2020 s’aproven els preus públics de l’àrea d’Ecologia Urbana relatius a les activitats d’educació.

 Descomptes en les matrícules:

 1. Els descomptes no es poden acumular: s’aplicarà sempre el més favorable per a l’alumnat.
 2. 70% de descompte en tots els cursos a les persones en situació d’atur en el moment d’admissió. Descomptes aplicables a dos cursos per persona, segons l’ordre en què s’inscrigui l’alumnat. Descompte aplicat als dos primers cursos per ordre d’inscripció. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de formalitzar la inscripció.
 3. 50% de descompte en els cursos d’aficionats i monogràfics a persones jubilades, prejubilades i de més de 65 anys en el moment d’admissió. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de formalitzar la inscripció.
 4. 15% de descompte en la segona matrícula, i successives, en un mateix curs escolar.
 5. Aplicació d’un descompte del 15% a tots els membres d’entitats o col·lectius amb les quals hi hagi un conveni vigent. Serà requisit indispensable perquè s’apliqui aquest descompte que s’especifiqui en les clàusules del conveni que els membres de l’entitat tindran una bonificació corresponent al 15% en les formacions del Centre de Formació del Laberint, i que aquesta bonificació respongui a alguna de les clàusules previstes legalment. Caldrà aportar la documentació acreditativa abans de formalitzar la inscripció.
 • Cursos bonificables mitjançant la Fundació Tripartita (FUNDAE). El centre no gestiona la bonificació del curs. Consultes a l’Administració del centre.