Centre de Formació del Laberint d'Horta

TALLER DE SELECCIÓ D'ESPÈCIES D'ARBRAT VIARI - ANUL·LAT!

Criteris de selecció de les espècies d’arbrat viari. Aprenentatge de la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per a una alineació. Es treballarà amb casos reals.

Adreçat a: professionals

Dates: 12, 17 i 19 de juny de 2020

Durada: 20 hores, 3 sessions

Dies: dimecres i divendres

Horaris:17 de juny, de 8.00 a 15.00; i  12 i 19 de juny, de 8.00 a 14.30 h

Nombre de places: 20

Preu: 156,20

Ponents: Josep Selga, biòleg

Consideracions: per fer aquest curs es recomana haver cursat “Introducció a l’arboricultura” / “Nou protocol de poda”. Si l’alumne ha cursat “Nou protocol de poda” en un altre centre, cal que ho acrediti mitjançant el diploma o certificat corresponent

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 2 SETEMBRE


Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur. S’acreditarà mitjançant informe de la situació administrativa actual del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formació.laberint@bcn.cat).