Barcelona Cultura
  • La fundació
  •  

Informació institucional i organitzativa

La Fundació Julio Muñoz Ramonet es va crear l’any 1994 per respondre a la darrera voluntat de l’empresari que morí l’any 1991. En el seu testament llegava a la ciutat la seva finca del carrer Muntaner amb tot el seu contingut per tal de fer possible la seva visita i l’aprofitament útil pels ciutadans, com a foment, divulgació i defensa de la cultura. No va ser fins al juliol de 2013, després anys de litigi als tribunals, que l’Ajuntament de Barcelona va rebre les claus de la finca. Juntament amb la vivenda, l’empresari va donar part de la seva col•lecció d’art que contenia obres i retaules dels períodes compresos entre el Barroc i el segle XX, procedents en la seva majoria de l’antiga col·lecció Bosch i Catarineu. En la presa de possessió de la finca no es van trobar les obres d’art que havien d’estar dipositades segons les disposicions testamentàries.

Segons defineixen els seus estatuts, la Fundació té per objecte l’adquisició, conservació i manteniment de les finques situades als carrers de Muntaner, 282-290 i de l’Avenir 26-28 a la ciutat de Barcelona, inclosos parc i jardí, amb tot el seu contingut complet, per tal de procurar la seva visita al públic en general, com a foment, divulgació i defensa de la cultura, la promoció de la cultura i les arts en general, i la difusió del patrimoni cultural del Sr. Julio Muñoz Ramonet.

En l'últim testament fet l'abril de 1988, Muñoz Ramonet va disposar un llegat que es concretava de la manera següent:

C) la finca de Barcelona Muntaner 282-288 pasará, incluyendo el parque y el jardín así como el palacio en Porvenir 26-28 con todo su contenido completo, a una Fundación que llevará mi nombre. La Fundación tendrá como finalidad la conservación y mantenimiento de estas instalaciones y su visita y aprovechamiento útil por el público bajo el Patronato de la Ciudad de Barcelona;

Per tal de complir amb aquestes missió, la Fundació realitza les següents accions:

La recerca per a la recuperació del llegat no lliurat, és a dir, de les obres d’art que havien d’estar dipositades a l’esmentada finca segons les disposicions testamentàries i que per sentència del Tribunal Suprem es troba en procés d’execució.

La catalogació, valoració, custodia i actuacions de conservació preventiva dels objectes, obres d’art i mobles que han restat als dos edificis com a part del llegat, amb l’objectiu de preservar les peces amb valor patrimonial per exposar-los amb condicions de neteja i seguretat adequats.

La restauració i millora del jardí i de la casa principal per tal de fer possible la voluntat testamentària de fer possible la seva visita i l’aprofitament útil pels ciutadans.

La elaboració del projecte i el pla d’usos que respongui a la voluntat testamentària de foment, divulgació, defensa de la cultura i promoció de les arts en general així com definir una línia temàtica de recerca i reflexió que configuri a la Fundació com a centre cultural especialitzat.