Barcelona Cultura
  • El jardí
  •  

Normes d'usos

Normes bàsiques que regulen els usos del jardí en horari d’obertura al públic en general.

La Fundació té l’encàrrec del seu Patronat de promoure l’ús i el gaudi del jardí pels veïns i la ciutadania en general tenint el compte les característiques especials del mateix i sense malmetre les seves condicions de jardí històric. Es tracta de la promoció del passeig i l’estada al jardí així com d’algunes activitats de petit format que s’hi puguin desenvolupar amb determinades condicions.

En aquest sentit, l’obertura al públic en general d’aquests espais exteriors en horari diürn, fa necessària la regulació dels usos i activitats admissibles sense posar en perill la seva supervivència i establir quins s’han de prohibir atesa la singularitat del lloc.

La concepció original del jardí per a ser d’ús privat i l’alta fragilitat del mateix fa que sigui recomanable la limitació d’usos en el jardí i que bàsicament consisteixen en;

Limitar i/o prohibir l’entrada de gossos amb l’objectiu de preservar la vegetació existent (queden exclosos d’aquesta limitació els gossos guia).

Remarcar que no és un espai per a jocs infantils (no hi ha àrea de jocs infantils) i que tampoc es un espai hàbil per a festes infantils , d’aniversari o similars.

No es un espai on es puguin realitzar activitats amb pilotes o similars i no es pot circular en bicicleta.

No es poden utilitzar els estanys per activitats aquàtiques com ara jocs de vaixells o similars, banys, natació, remullar els peu o qualsevol altra part del cos. Tampoc poden servir per a rentar roba o similar.

La gespa del jardí no és trepitjable. Degut a la tipologia de vegetació i a la baixa superfície de gespa, cal dir que aquesta no es trepitjable. Cal remarcar que les condicions d’ombra no permeten una ràpida regeneració de la vegetació implantada.

No és un espai que permeti activitats esportives de cap tipus (excepte competicions de domino, escacs o de jocs de taula que prèviament han de ser autoritzats per la Fundació).

Els elements que no són habituals en altres jardins o àrees públiques com ara la gespa en mig dels camins, les escales patrimonials i els murs patrimonials, així com els recorreguts no accessibles estan informats i senyalitzats.

En conseqüència, queda prohibit en tot l’espai exterior i jardí:

L’entrada i pas de gossos.

Jocs amb pilotes.

Bicicletes (incloses les de nens).

Pic-nic.

Sortir dels camins marcats.

Trepitjar la gespa.

Fer soroll.

Agafar fruits i flors.

Arrencar plantes.

Utilitzar els estanys.

Són activitats admeses:

Passejar, llegir, pintar, estar-se, xerrar, badar.

Menjar i beure en el jardí sempre i quan no es realitzi un pícnic i no es llencin les restes.

Escoltar música sempre i quan els decibels no superin el límit de 30 (excepte en cas de concerts públics en que pot ser excepcionalment més alt).

Són activitats admissibles prèvia autorització de la Fundació, i amb la imposició de determinades condicions:

Visites guiades proposades per guies autoritzats.

Competicions de dominó, escacs o de jocs de taula, sempre i quan es tanqui l’accés a la zona de gespa i es limiti completament l’entrada en les zones de vegetació.

Sessions fotogràfiques i filmacions, amb les mateixes restriccions que en el cas anterior.

Concerts reduïts sempre i quan es limiti l’entrada en les zones de vegetació. L’aforament queda limitat a la disposició de persones que hi ha en la zona de paviment (150 pax com a màxim).

Recepcions en la zona del jardí, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.

En el cas de les activitats admissibles previstes als apartats 4 i 5, caldrà preveure uns serveis mínims de WC que s’hauran d’instal·lar provisionalment en el lloc que indiquin els serveis tècnics de la Fundació i amb les característiques tècniques compatibles amb l’indret on es situïn i complint la normativa de seguretat i higiene corresponent.

Així mateix els organitzadors hauran de complir amb la normativa de seguretat, evacuació, etc... , que es requereixi per part dels organismes competents.

El Patronat de la Fundació establirà les tarifes de preus corresponents en cada cas per a la celebració d’aquells actes que ho consideri pertinent, així com la imposició de les garanties adients per a la preservació dels espais utilitzats.