Barcelona Cultura
  • Política de privacitat
  •  

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET (en endavant LA FUNDACIÓ). Per això, i tal com s'estableix en el RGPD, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme sobre el tractament i la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que estan vigents en el mateix moment que s'accedeix a la web.

Data de l’última actualització: 25/05/2018

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Les teves dades personals són tractades per la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET AMB CIF G-61645149 i domicili al carrer Muntaner 282, 08021 Barcelona; e-mail: fundaciojmr@bcn.cat.

Com hem obtingut les teves dades?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies o actuals que has mantingut o mantens amb la Fundació: com a receptor dels nostres serveis, com a participant de les nostres activitats, com a subscriptor dels butlletins, com a donant o bé que ens hagis sol·licitat informació sobre els serveis, les activitats i campanyes de la Fundació.

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem i durant quant de temps les guardem?

A la Fundació tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

1. ACTIVITATS CULTURALS

1.1. Tractem les teves dades per gestionar les inscripcions i l’organització de les activitats i els esdeveniments culturals que realitza la Fundació, incloses les comunicacions necessàries per a dur a terme les activitats.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment que atorgues amb la formalització de la teva inscripció.
• Termini de conservació: conservarem les teves dades durant el temps que duri l’activitat o esdeveniment. Posteriorment, seran eliminades.

1.2. Si ens ho has autoritzat prèviament, gestionarem les teves dades per enviar-te comunicacions informatives sobre futures activitats que s’organitzen a l’entitat.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment, que atorgues marcant la corresponent casella habilitada a l’efecte.
• Termini de conservació: conservarem les teves dades fins que sol·licitis la seva supressió.

1.3. Algunes activitats podran ser gravades o fotografiades. Gestionem les imatges i gravacions dutes a terme durant les activitats i els esdeveniments culturals.
El dret a la pròpia imatge ve reconegut per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així como per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Cada cop és més habitual que es captin imatges mitjançant gravacions de vídeo o àudio. Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials de la Fundació, així com per publicar-les a internet, ja sigui a la mateixa web corporativa com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, se sol·licita l’autorització pertinent quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si, tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c), es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge de la persona apareix de manera accessòria.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment del titular, que s’ha de demanar en els supòsits legalment establerts. Aquest consentiment no cal, segons s’estableix a la LO 1/1982 sobre la protecció del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i si la imatge d’una persona apareix de manera accessòria.
• Terminis de conservació: les dades es conserven mentre no se’n sol·liciti la supressió. La supressió de les imatges no té efectes retroactius.

A qui comuniquem les teves dades?
Tret d’obligació legal, les teves dades no es comunicaran a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.
Les imatges es difondran a tercers mitjançant internet i les xarxes socials.

2. AMICS DE LA FUNDACIÓ

Gestionem les teves dades per fer-te comunicacions informatives sobre les activitats que s’organitzen a la Fundació i l’enviament del butlletí electrònic.
• Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que atorgues amb la teva subscripció.
• Termini de conservació: les teves dades es conservaran mentre no demanis que se suprimeixin.

A qui comuniquem les teves dades?
Tret d’obligació legal, les teves dades no es comuniquen a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.

3. LLOGUER D’ESPAIS

Tractem les teves dades per la gestió del lloguer d’espais de la Fundació. En el cas que hagis marcat la casella habilitada a l’efecte les teves dades també seran tractades per fer-te comunicacions informatives sobre les activitats que es realitzen a l’entitat, així com l’enviament dels butlletins electrònics.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment que atorgues amb la teva sol·licitud.
• Termini de conservació: les teves dades seran eliminades un cop hagi finalitzat el servei, excepte aquelles dades que l’entitat hagi de conservar en compliment de la Llei de Transparència i per atendre possibles reclamacions derivades del propi servei. També s’hauran de tenir en compte els terminis establerts en la normativa econòmica i fiscal.
En el cas que ens hagis autoritzat per fer-te enviaments informatius, les teves dades de contacte es conservaran a la Fundació mentre no demanis la seva supressió.

A qui comuniquem les teves dades?
Tret d’obligació legal, les teves dades no es comuniquen a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.

4. AGENDA DE CONTACTES I GESTIÓ

Tractem les teves dades com agenda de contactes de la Fundació per dur a terme la gestió diària amb clients, contactes i els proveïdors.
• Legitimació: la base legal per al tractament és la relació contractual establerta i/o el consentiment.
• Termini de conservació: les dades es conservaran fins que l’usuari demani la seva supressió.

A qui comuniquem les teves dades?
Tret d’obligació legal, les teves dades no es comuniquen a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.

5. PATRONAT I MEMBRES

Tractem les dades del patronat i els membres per a la gestió dels assumptes ordinaris de la Fundació.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el nomenament dels càrrecs segons s’estableix als estatuts de la Fundació.
• Termini de conservació: les dades es conservaran atenen al deure de conservació vinculat al dret d'accés a la informació pública (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

A qui comuniquem les teves dades?
Les dades es comunicaran al protectorat, al Registre de Fundacions de la Generalitat i a la web corporativa en compliment de la Llei de transparència.
No es preveu la transferència internacional de dades.

6. ADMINISTRACIÓ

Tractem les dades per dur a terme la gestió de proveïdors, econòmica, i comptable.
• Legitimació: la base legal per al tractament és la relació contractual establerta.
• Termini de conservació: deure de conservació dels expedients administratius vinculat al dret d'accés a la informació pública (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
En determinats casos, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. La normativa reguladora de les fundacions especifica que algunes dades de naturalesa comptable es conservaran deu anys (compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril).

A qui comuniquem les teves dades?
Les teves dades es comuniquen a l’Administració tributaria, entitats bancàries i a l’Ajuntament de Barcelona per a la publicació de contractes menors de persones físiques en compliment de la Llei de transparència).
No es preveu la transferència internacional de dades.

7. QUEIXES I SUGGERIMENTS

Tractem les dades per atendre les queixes i suggeriments dels usuaris.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb la sol·licitud.
• Termini de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la queixa i/o suggeriment.

A qui comuniquem les teves dades?
Tret d’obligació legal, les teves dades no es comuniquen a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.

8. CONTROL D’ACCESSOS

Gestionem les dades pel control d’accessos a les oficines de la Fundació.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic prevista en una norma amb rang de llei per a preservar la seguretat de les instal·lacions (Llei 5/2014 de Seguretat Privada).
• Termini de conservació: la Fundació elimina les dades en el termini màxim d’un mes.

A qui comuniquem les teves dades?
Les teves dades no es comuniquen a tercers excepte per obligació legal, per ordre judicial, a petició de jutges o tribunals i/o en el marc d’una investigació policial.
No es preveu la transferència internacional de dades.
El control d’accessos està gestionat per una empresa externa de seguretat amb la qual s’ha subscrit el corresponent contracte d’encàrrec del tractament.

9. VIDEOVIGILÀNCIA

El recinte de la Fundació disposa de sistemes de videovigilància per a preservar la seguretat i la videovigilància de les persones, béns i equipaments.
• Legitimació: la base legal per al tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic prevista en una norma amb rang de llei per a preservar la seguretat i videovigilància a les instal·lacions (Llei 5/2014 de Seguretat Privada).
• Termini de conservació: la Fundació conserva les imatges durant un termini màxim d’un mes, transcorregut el qual són eliminades.

A qui comuniquem les teves dades?
Les teves dades no es comuniquen a tercers excepte per obligació legal, per ordre judicial, a petició de jutges o tribunals i/o en el marc d’una investigació policial.
No es preveu la transferència internacional de dades.
Las càmeres de seguretat són gestionades per una empresa externa amb la qual s’ha subscrit el corresponent contracte d’encàrrec del tractament.

Informació sobre la qualitat de les dades

Les teves dades es tracten de manera lícita, lleial i transparent.
Les teves dades es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal com s’exposa en aquesta política, i no són tractades posteriorment de manera incompatible.
Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb la finalitat per als quals són tractades.
Vetllarem perquè les dades siguin exactes i es mantinguin actualitzades en tot moment. Et demanem que si es produeix cap canvi o modificació en les teves dades personals ens ho comuniquis per tal de poder complir amb el principi d’exactitud (dades exactes i actualitzades).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre les dades que està tractant una entitat. A continuació, t’indiquem els teus drets:

• Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
• Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, només es conserven per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament s’hagi basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Per exercir aquests drets pots enviar una e-mail a fundaciojmr@bcn.cat.
En la teva petició has de facilitar la informació següent:

1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
2. DNI (o document acreditatiu de la teva identitat)
3. Adreça de contacte
4. Dret que vols exercir
5. Sobre quines dades concretes formules la teva petició, identificant sempre que sigui possible el fitxer i el tractament sobre el qual formules la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició pel mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.

Tot i que creiem que per aquesta via resoldrem qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho consideres oportú pots presentar una reclamació a l’Autoritat de control a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplica mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.