Sensorització de les obres de transformació

L’Ajuntament duu a terme una prova pilot de sensorització dels entorns de l’obra de transformació de la plaça de les Glòries per a conèixer l’evolució del comportament d’aquest espai urbà  pel què fa a la qualitat de l’aire i els nivells acústics.

Es tracta d’una prova pilot que permet recollir sistemàticament dades ambientals a l’entorn d’una obra civil de grans dimensions com és Les Glòries: un espai excepcional en la dinàmica habitual de la trama urbana de la ciutat caracteritzat per l’alta inestabilitat ambiental derivada de l’obra i la provisionalitat d’usos ciutadans durant la mateixa.

És per això que l’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat a l’entorn de Glòries  equips de sensorització i instruments de mesura específics per a cada paràmetre objecte d’estudi. Les dades es recullen mensualment i són analitzades pels serveis municipals vinculats amb cadascun d’aquests àmbits (qualitat de l’aire i nivells acústics). Periòdicament es dóna difusió pública a aquestes dades per al coneixement del conjunt de la ciutadania.

Aquesta prova pilot permet testar equips i solucions tecnològiques per a un millor control ambiental d’un entorn inestable d’obra, introduint futures innovacions en aquest sector en benefici del conjunt de la ciutat.

La informació s’ofereix en Informes Mensuals específics per a cada àmbit.  A l’octubre de 2014 es disposa de les dades corresponents a la Qualitat Ambiental i els Nivells Acústics del període Abril-Juliol.

Ambientalització de l’obra
L’Ajuntament de Barcelona duu a terme accions per a l’ambientalització de les obres amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i reduir les emissions de contaminants a l’entorn. Aquestes accions estan recollides en el manual d’ambientalització de les obres.

La planificació i execució de les obres de transformació de Glòries preveuen mesures i tècniques per a l’ambientalització de tota l’actuació, amb l’ús de mètodes de desconstrucció de baixa agressivitat (pinces demolidores, discs de diamant i fil de diamant, per exemple), el reciclatge de materials d’enderroc, accions de reg, o la protecció de les més de 230 alzines de Glòries, entre altres.

Més informació: Manual d’ambientalització de les obres

Sensorització Obres març 2014

Sensorització – Nivells acústics

Dos sonòmetres d’intempèrie instal·lats als entorns de Les Glòries mesuren els nivells acústics d’aquest indret durant les obres.

Els nivells acústics captats per aquests dos sonòmetres s’indiquen en tres franges horàries: Ld (període diürn, de 7h a 21h), Le (període vespre, de 21h a 23h) i Ln (període nocturn, de 23h a 7h). El valor de mesura és decibel dB (A). Els informes dels nivells acústics abracen un mes d’activitat.

Mapa del Soroll

Podeu consultar al web del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya més informació sobre Mapes estratègics de Soroll

Ubicació dels sensors de nivells acústics

Sensorització- Qualitat de l’aire

La qualitat de l’aire dels entorns de les Glòries es mesura a través de la Unitat Mòbil instal·lada a l’avinguda Diagonal, a tocar de Los Castillejos. Aquest equipament registra dades automàticament d’alguns contaminants i recull mostres d’altres que precisen un posterior anàlisis en un laboratori, d’acord amb els protocols homologats per la Unió Europea.

Entre els contaminants mesurats per la Unitat Mòbil destaquen les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 i 2.5 micres (PM10, PM2.5) i el diòxid de nitrogen (NO2). Els informes  de la qualitat de l’aire abracen un mes d’activitat.

Podeu consultar aquí el darrer “Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona” emès per l’Agència de Salut Pública de Barcelona per conèixer els paràmetres de qualitat ambiental de l’any 2013 obtinguts pels mètodes de referència homologats per la Unió Europea.

Podeu consultar al web del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya informació sobre aquests i d’altres contaminants:

Ubicació de la Unitat Mòbil de control atmosfèric