La Guàrdia Urbana de Barcelona, com a policia de la ciutat, ha d’assumir les seves funcions des de la proximitat i amb vocació de servei a la ciutadania i, alhora, ha de ser un fidel reflex i exponent de la ciutat a la qual serveix.

Per aconseguir-ho, cal assolir la integració de la dona en els diferents nivells funcionals i de responsabilitat de l’estructura del cos en una societat en què la dona cada vegada assumeix un paper més rellevant en tots els àmbits de l’activitat empresarial, institucional i associativa.

La incorporació de la dona a la Guàrdia Urbana de Barcelona es produeix l’any 1979, amb 20 guàrdies. Transcorreguts gairebé quaranta anys des d’aquell inici, la realitat és ben diferent i, actualment, aproximadament un 13% d’efectius del cos són dones. La xifra continua sent baixa, però augmenta any rere any fruit de les noves convocatòries de selecció.

L’aposta per assolir la inclusió sistemàtica de mesures destinades a promoure valors i pràctiques orientades a reforçar una igualtat més gran entre sexes i la integració efectiva de les dones a la Guàrdia Urbana, requereix la implicació de diferents actors, tant en les fases de diagnosi com de disseny i planificació.

Aquests actors són, per exemple, les àrees municipals amb incidència en els processos de gestió de recursos humans o en la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les àrees municipals i, com a subjecte més important, les dones i la resta d’agents de la Guàrdia Urbana, que són coneixedors de primera mà de les dinàmiques i característiques de l’organització.

Com a resultat de la feina feta, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el Pla de justícia de gènere i el Pla d’igualtat municipal. Pel que fa a la Guàrdia Urbana, el Pla director preveu diverses accions en el Pla d’igualtat. Alguns aspectes on es posa l’èmfasi són:

  • Consolidació d’estructures institucionals d’impuls a la igualtat de gènere.
  • Augment de la presència equilibrada entre homes i dones: revisió dels processos selectius de selecció, fixació de tribunals de selecció paritaris, etc.
  • Minimització de la segregació vertical: replantejament de les proves físiques per accedir a certs graus del cos, augment de la visibilitat del personal femení a través de diferents actuacions (xerrades, Congrés Internacional de Dones Policies, Jornada Dones i Seguretat...), etc.
  • Millora de les condicions de presència i desenvolupament de les dones: cursos de formació interns, establiment de la perspectiva de gènere com a contingut transversal en la formació de la Guàrdia Urbana, participació en protocols contra la discriminació per raons de gènere, etc.