Dispositiu de mobilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona per l'inici del curs escolar

Seguretat viària. Com tots els anys, al finalitzar el període principal de les vacances d'estiu, el trànsit i la mobilitat de la ciutat tornen als seus nivells habituals.

Des del passat 1 de setembre la ciutat està recuperant els nivells de trànsit habituals. Com tots els anys, al finalitzar el període principal de les vacances d’estiu, el trànsit i la mobilitat de la ciutat tornen als seus nivells habituals.


Això fa que els conductors s’hagin d’adaptar progressivament a l’increment de la circulació a la ciutat, especialment pel que fa a les vies bàsiques, la zona centre, les àrees d’influència d’obres, les zones d’estacionament reservat i durant les hores punta. La tornada a la normalitat té el seu punt àlgid amb el començament del curs escolar, aquest dilluns 14 de setembre.


Per tal de garantir una correcta adaptació dels conductors la
Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme un dispositiu específic dirigit a facilitar la fluïdesa circulatòria, incrementar el compliment i el respecte a les normatives de trànsit i reduir els índexs d’accidentalitat, fent una especial atenció a partir d’avui en els entorns escolars i atenent així de forma adequada el començament del curs. Amb aquest objectiu els agents duen a terme actuacions preventives de vigilància i regulació de la circulació per tal que el trànsit a la ciutat assoleixi i mantingui els nivells adients, pel que fa a la mobilitat i la seguretat viària.


L’activació d’aquest dispositiu es va produir el passat 1 de setembre i es va desplegant de manera progressiva durant tot aquest mes, adequant el servei establert als increments d’intensitat de trànsit i a l’inici del període lectiu. El dispositiu resta activat a tota la ciutat, especialment a les vies més importants de la xarxa viària bàsica, les vies d’accés, de connectivitat de primer nivell, les rondes i el centre de la capital catalana. A partir d’avui, 14 de setembre, també s’activa i es prioritza el dispositiu a les zones d’influència dels centres escolars.


Durant aquest període els agents:


Treballen per evitar i corregir aquelles infraccions i conductes de risc que poden ser causa d’accidentalitat.

Es prioritzen les accions dirigides a evitar i corregir les infraccions que afecten a la seguretat i mobilitat dels vianants, com no respectar el pas de vianants o circular per la vorera, així com els estacionaments indeguts de motos en voreres, zones de vianants i zones urbanitzades sense voreres.

S’incrementa la vigilància per evitar i corregir les infraccions comeses per ciclistes que puguin afectar a la seguretat i mobilitat dels vianants, en especial pel que fa a la circulació per les voreres i zones de vianants.

Es reforça la vigilància als accessos i entorns dels centres escolars amb especial atenció als que estiguin afectats per obres en les seves immediacions.

S’intensifica la vigilància dirigida a comprovar l’ús dels cinturons de seguretat per part de conductors i acompanyants, tant en els seients de davant com en els de darrera així com dels dispositius de seguretat (dispositius de retenció, etc…) – S’estableixen els serveis adients de vigilància i regulació del trànsit donant cobertura als punts més problemàtics de la xarxa viària i de les rondes, així com als vials afectats per obres que puguin incidir de manera important en la mobilitat del trànsit.

Es presta especial atenció a la correcta utilització dels carrils multi ús.

Es controla l’entorn de les zones de parada dels autocars turístics per mantenir la mobilitat general i evitar infraccions.

A banda, durant aquest dispositiu s’inclouen missatges recordatoris de les normes relacionades amb la seguretat i la fluïdesa del trànsit als panells informatius de la ciutat.