Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Serveis i ajuts a la ciutadania

 • Bonificacions

  Per les obres que tinguin per objecte la realització de construccions i instal·lacions o obres declarades d’interès especial o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres destinades a habitatges de protecció oficial, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

  Les obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, quan es compleixin els requisits fixats.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  A les empreses que s’adhereixin al programa “Reempresa” i als nous autònoms a través del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”.

  Ves al tràmit