Serveis i ajuts a la ciutadania

Bonificacions, exempcions i ajuts fiscals

Informació sobre les bonificacions, exempcions i ajuts fiscals aplicables als impostos de recaptació municipal com el de béns immobles, el de vehicles de tracció mecànica o el de recollida de residus, entre altres.

Impost sobre béns immobles

Impost sobre activitats econòmiques

 • Bonificacions

  Per increment de la plantilla de treballadors, per a cooperatives, per l’ús d’energies renovables, per inici d’activitat professional (5 anys), i per obres a la via pública, depenent del tipus d’activitat i de la duració de les obres.

  Més informació

 • Exempcions

  Per inici d’activitat els primers dos anys, per a centres d’ensenyament, per a associacions i fundacions de persones amb discapacitat, per a les entitats sense ànim de lucre segons la Llei 49/2002.

  Ves al tràmit

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • Bonificacions

  Per les obres que tinguin per objecte la realització de construccions i instal·lacions o obres declarades d’interès especial o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres destinades a habitatges de protecció oficial, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

  Les obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, quan es compleixin els requisits fixats.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  A les empreses que s’adhereixin al programa “Reempresa” i als nous autònoms a través del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”.

  Ves al tràmit

Preu públic per la recollida de residus

 • Reducció per a productors mínims titulars d’activitats professionals exercides al domicili d’empadronament

  Bonificació per a titulars d'activitats professionals amb una superfície d'activitat igual o inferior a 25 m2, exercida al domicili d'empadronament, a títol individual i sense personal.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  Per a nous autònoms per mitjà del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”.

  Ves al tràmit

 • Domiciliació

  Bonificació del 2% de la quota municipal i pagament en un únic termini.

  Ves al tràmit

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Bonificació per a titulars de vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants

  Reducció de la quota als propietaris de vehicles que compleixin aquestes condicions.

  Ves al tràmit

 • Bonificació per a titulars de vehicles amb baixes emissions de CO2

  Ajut sobre part de la quota de l’impost a propietaris de vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol, amb emissions fins a 120 g/km de CO2.

  Ves al tràmit

 • Bonificació per a titulars de vehicles històrics

  Bonificació del 100% de la quota a vehicles amb matrícula històrica i a vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys (a partir de la data de fabricació) amb un nivell de conservació considerat de museu.

  Ves al tràmit

 • Exempcions

  Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, tractors, remolcs, semiremolcs, maquinària agrícola, etcètera.

  Ves al tràmit

 • Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat

  Subvenció sobre el preu de l’impost per als titulars de vehicles adaptats i utilitzats per al transport de persones amb discapacitat que no tenen reconeguda aquesta condició.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  Subvenció de les despeses associades a l’impost per als nous autònoms.

  Ves al tràmit

 • Domiciliació

  Bonificació del 2% de la quota municipal i pagament en un únic termini.

  Ves al tràmit

Plusvàlua - Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana

 • Bonificacions

  En la transmissió, per defunció del titular, del seu habitatge habitual, d’un traster i fins a dues places d’aparcament, sempre que es trobin situats al mateix edifici.

  En la transmissió, per defunció del titular, d’una activitat econòmica amb relació al local on l’exercia de manera habitual, personal i directa.

  Ves al tràmit

 • Exempcions

  Dacions en pagament de l’habitatge habitual, a entitats de crèdit o altres entitats que concedeixin préstecs o crèdits hipotecaris, en pagament de la hipoteca.

  Ves al tràmit

 • Subvenció a persones de més de 65 anys que, a canvi d’una renda vitalícia, transmeten el seu habitatge habitual a una entitat bancària

  Import de la subvenció equivalent a la quota de l'impost.

  Ves al tràmit

Pagament a terminis

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes, sense exigència de garanties per als deutes que no superin els 24.000 euros, com a màxim a 36 mesos.

Ves al tràmit

Taxes per serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia

 • Exempcions

  a) En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’Animals de Companyia, les persones amb discapacitat visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos pigall, les persones posseïdores de la Targeta Rosa i les persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.

  Ves al tràmit

  b) En cas d’adopció d’animals de companyia, les persones posseïdores de la Targeta Rosa, i les persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.

  Ves al tràmit

  c) En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’Animals de Companyia o en el Registre Censal d’Animals Salvatges en Captivitat, les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.

  Ves al tràmit