Serveis i ajuts a la ciutadania

Bonificacions, exempcions i ajuts fiscals

Informació sobre les bonificacions, exempcions i ajuts fiscals aplicables als impostos de recaptació municipal com el de béns immobles, el de vehicles de tracció mecànica o el de recollida de residus, entre altres.

Impost sobre béns immobles

 • Bonificacions

  Bonificacions per a famílies nombroses propietàries, per a habitatges de protecció oficial i per a habitatges amb sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

  Ves al tràmit

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • Bonificacions

  Per les obres que tinguin per objecte la realització de construccions i instal·lacions o obres declarades d’interès especial o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres destinades a habitatges de protecció oficial, quan es compleixin els requisits fixats.

  Les obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

  Les obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, quan es compleixin els requisits fixats.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  A les empreses que s’adhereixin al programa “Reempresa” i als nous autònoms a través del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”.

  Ves al tràmit

Preu públic per la recollida de residus

 • Reducció per a productors mínims titulars d’activitats professionals exercides al domicili d’empadronament

  Bonificació per a titulars d'activitats professionals amb una superfície d'activitat igual o inferior a 25 m2, exercida al domicili d'empadronament, a títol individual i sense personal.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  Per a nous autònoms per mitjà del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”.

  Ves al tràmit

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Bonificació per a titulars de vehicles classificats com a zero emissions o elèctrics

  Reducció de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tot tipus (excepte remolcs) classificats com a zero emissions segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit. En
  cas de meritació de l’impost per no disposar d’aquesta classificació, també poden gaudir de la bonificació els vehicles que siguin elèctrics..

  Ves al tràmit

 • Bonificació per a titulars de vehicles classificats com a ECO que facin servir benzina com a combustible

  Reducció de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tot tipus (excepte remolcs) classificats com a ECO que facin servir benzina com a combustible, amb emissions fins a 120 g/km de
  CO2. També poden gaudir de la bonificació els vehicles que facin servir biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen i els vehicles híbrids que facin servir benzina com a combustible, amb emissions fins a
  120g/km de CO2.2.

  Ves al tràmit

 • Bonificació per a titulars de vehicles històrics

  Reducció de la totalitat de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles considerats i catalogats de caràcter històric: amb matrícula històrica tipus H-0000-BBB, prèvia inspecció en un
  laboratori oficial, inspecció tècnica en una estació d’ITV i matriculació del vehicle com a històric.

  Ves al tràmit

 • Exempcions

  Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, tractors, remolcs, semiremolcs, maquinària agrícola, etcètera.

  Ves al tràmit

 • Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat

  Subvenció sobre el preu de l’impost per als titulars de vehicles adaptats i utilitzats per al transport de persones amb discapacitat que no tenen reconeguda aquesta condició.

  Ves al tràmit

 • Ajuts

  Subvenció de les despeses associades a l’impost per als nous autònoms.

  Ves al tràmit

 • Domiciliació

  Bonificació del 2% de la quota municipal i pagament en un únic termini.

  Ves al tràmit

Plusvàlua - Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana

 • Bonificacions

  En la transmissió, per defunció del titular, del seu habitatge habitual, d’un traster i fins a dues places d’aparcament, sempre que es trobin situats al mateix edifici.

  En la transmissió, per defunció del titular, d’una activitat econòmica amb relació al local on l’exercia de manera habitual, personal i directa.

  Ves al tràmit

 • Exempcions

  Dacions en pagament de l’habitatge habitual, a entitats de crèdit o altres entitats que concedeixin préstecs o crèdits hipotecaris, en pagament de la hipoteca.

  Ves al tràmit

Pagament a terminis

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes, sense exigència de garanties per als deutes que no superin els 24.000 euros, com a màxim a 36 mesos.

Ves al tràmit

Taxes per serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia

 • Els propietaris de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat estan obligats a inscriure els animals al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat visual propietàries d'un gos pigall, les persones que disposin de la Targeta Rosa, les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim i les que tinguin els animals identificats amb microxip.

  Ves al tràmit