Serveis i ajuts a la ciutadania

Habitatge

La xarxa d'oficines d'habitatge, amb una oficina a cada districte, ofereix informació, acompanyament, suport en la tramitació i un punt de trobada pel que fa a totes les qüestions que tenen a veure amb l'habitatge.

Xarxa d’oficines d’habitatge

Un total de deu oficines, una a cada districte, concentren l’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge. Des de les oficines s’ofereix informació, acompanyament, suport en la tramitació i un punt de trobada pel que fa a totes les qüestions que tenen a veure amb l’habitatge.

Més informació

Per a les persones propietàries i llogateres

 • Informació i assessorament legal en matèria d’habitatge

  Atenció i orientació legal personalitzada a persones propietàries i llogateres en relació amb l’habitatge. Servei de lliure accés per a qualsevol ciutadà.

  Més informació

 • Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona

  Captació i gestió d’habitatges privats per destinar-los al lloguer social i facilitar-ne l’accés a persones amb dificultats econòmiques o socials.

  Més informació

 • Rehabilitació d’edificis i habitatges

  Informació i assessorament sobre els ajuts per a la rehabilitació d’interiors d’habitatges (habitabilitat, accessibilitat, millora de l’estalvi: energètic, eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic i tèrmic), per a la rehabilitació d’edificis (instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques, millora de l’eficiència energètica).

  Més informació

Punts d’assessorament energètic

Els deu punts d’assessorament energètic, distribuïts arreu de la ciutat, ofereixen atenció personalitzada en matèria de drets energètics proporcionant la informació i la intervenció necessàries per garantir l’accés de la ciutadania als subministraments bàsics.

 • Per a les persones que no poden fer front a les factures de llum, aigua i gas

  Acompanyament en tot el procés perquè mantinguin els serveis de llum, aigua i gas. Avaluació de la situació i tramitació dels informes d’exclusió residencial, que suspenen qualsevol ordre d’interrupció del subministrament. Mediació amb les empreses comercialitzadores i assistència en la tramitació d’ajuts i multes.

 • Per a les persones que volen entendre i optimitzar els serveis contractats

  Assessorament per conèixer en detall el servei de llum, aigua i gas contractat. Informació sobre la potència, la tarifa i l'empresa subministradora que més convé als ciutadans, i ajuda per fer gestions amb les companyies, com ara canvis de tarifa, de potència, d’empresa comercialitzadora, l’eliminació de serveis extres, i la gestió del bo social i del butlletí.

 • Per a les persones que volen millorar l’eficiència energètica de la seva llar

  Orientació per a optimitzar els serveis d’electricitat, aigua i gas i reduir-ne així el sobrecost. Informació sobre materials que eviten el malbaratament energètic com bombetes LED, aïllaments o reductors de cabal, entre altres.

  Més informació

Per a les persones en risc de perdre l’habitatge

 • Unitat contra l’exclusió residencial (UCER)

  Servei d’informació, mediació i acompanyament a les persones en procés de desnonament que té com a objectiu evitar la pèrdua de l’habitatge o, arribat el cas, garantir un reallotjament digne.

  Més informació

 • Prestacions permanents per al pagament del lloguer

  Ajuts per al pagament del lloguer destinats a persones amb escassos ingressos econòmics.

  Més informació  

 • Prestacions econòmiques d’especial urgència

  Ajuts tant per cobrir els deutes de lloguer i la hipoteca, com per facilitar el pagament de l’habitatge a persones que han perdut o estan a punt de perdre l’habitatge i a les persones en atur de llarga durada inscrits prèviament al Servei d’Ocupació de Catalunya.

  Més informació sobre els deutes de lloguer  

  Més informació sobre els deutes d'hipoteca

 • Habitatges d’emergència

  Ajuts tant per cobrir els deutes de lloguer i la hipoteca, com per facilitar el pagament de l’habitatge a persones que han perdut o estan a punt de perdre l’habitatge i a les persones en atur de llarga durada inscrits prèviament al Servei d’Ocupació de Catalunya.

  Més informació

Per a les persones que volen accedir a un habitatge públic

Servei d’informació i tramitació per a aquelles persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona.

Més informació