Persones vídues propietàries

Ajut pel 2019 del 50% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles per a les persones:

 • Vídues, amb una edat de 65 anys o més.
 • Propietàries de l'habitatge habitual i titulars del rebut de l'impost (adreça on estan empadronats a la ciutat de Barcelona l'1 de gener de 2019).
 • Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
 • Que hagin obtingut, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts, en l'exercici 2018, inferiors als que es mostren a la taula següent:
Membres unitat convivència Ingressos bruts (euros/any) unitat convivència
1 14.341,97
2 17.927,46
3 22.409,33
4 28.011,66
5 o més 35.014,57

Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, s'aplicarà el tram d'ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.

Als efectes de determinar el nivell de renda, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable d'estalvi de la declaració de l'IRPF o, en el seu defecte, rendiments íntegres de treball.

El procediment es tramitarà per convocatòria pública de l'Institut Municipal d'Hisenda, en el moment de publicar-se en el BOPB i el criteri d'atorgament serà per ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins exhaurir la partida pressupostària.

Documentació

La sol·licitud s'haurà de presentar, amb el model normalitzat, en el termini què s'estableixi a la convocatòria pública.

En aquest document s'hi faran constar tots els requisits:

 • Indicar que és propietari/ària.
 • Indicar el número de persones convivents en l'habitatge per al qual es sol·licita l'ajut (adreça on estan empadronats l'1 de gener del 2019).
 • Indicar si hi han membres, amb discapacitat (superior al 33%).
 • Nom, cognoms, NIF, telèfon, correu electrònic i adreça.
 • Declaració responsable, indicant les següents circumstàncies a 1 de gener de 2019:
  • Que és persona vídua amb una edat de 65 anys o més.
  • Que està empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
  • Que el rebut de l'impost sobre béns immobles va al seu nom.
  • Que està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, la resta d'administracions públiques i amb la Seguretat Social.
  • Que el/la sol·licitant i les persones convivents, en l'exercici 2018, han obtingut uns ingressos bruts inferiors als que es mostren a la taula anterior.
 •  Autorització expressa, del sol·licitant i les persones convivents amb aquest, a l'Ajuntament, per dur a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques.
 •  Signatures del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència.
 • Documentació necessària que s'haurà d'adjuntar:
  • Dades bancàries del compte pel pagament per transferència.
  • Si algun membre de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%, resolució acreditativa del reconeixement legal de la mateixa o de la targeta que ho acrediti.

La sol·licitud, s’haurà d’adreçar a l'Institut Municipal d'Hisenda, implica l’acceptació plena de les bases reguladores, i es resoldrà en el termini màxim de 6 mesos, des de la seva presentació.

Es pot presentar en qualsevol de les oficines del Registre de l'Ajuntament de Barcelona (cita prèvia o al telèfon gratuït 010), així com en els registres de les Administracions Públiques d'àmbit superior (autonòmic i estatal).

També es pot efectuar el tràmit amb certificat digital (registre electrònic).

Dates

 • Publicació convocatòria: BOPB del dia 29 de març.
 • Termini de presentació de sol·licitud: de l'1 d'abril al 31 de maig ambdós inclosos.

Quantia de l'Ajut

L'import de l'ajut serà el resultat obtingut d'aplicar el 50% sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l'Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l'impost.

Aquest ajut serà incompatible amb altres bonificacions, subvencions o ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

Mes informació:

Els ajuts de l'IBI per a persones amb pocs recursos econòmics estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer la declaració de renda (pensionistes, pocs recursos econòmics, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut (art. 7 de la Llei 35/2006 d l'IRPF).

Data d'actualització: 01/04/2019