Canals d'atenció

Notificació electrònica

Altres novetats tributàries - actualització 25.11.2020 -

Liquidacions

 • Tots els rebuts amb venciment posterior al 14 de març es podran pagar fins al 3 de juliol.

Executiva

 • Els documents de notificació de providències de constrenyiment i qualsevol requeriment de pagament en via executiva amb data de venciment posterior al 14 de març es podran pagar fins al 3 de juliol.

Embargaments

 • Embargaments de comptes corrents: s’allarga el termini per poder efectuar aixecaments de l’import retingut per les entitats fins al 30 d’abril de 2020.
 • S’aturen els processos d’embargament sobre els deutes pendents en període executiu fins al 30 de maig de 2020.

Prescripció de tributs

 • El període des del 14 de març fins al 30 de maig no es tindrà en compte a efectes del càlcul de la prescripció.
 • El període des del 14 de març fins al 30 de maig no es tindrà en compte a efectes del càlcul de caducitat.

Ajornaments i fraccionaments

 • S’ajorna fins al 5 de juny, el càrrec en compte dels rebuts de fraccionaments previst per al 5 d’abril.
 • La fracció de venciment 5 de maig passa a 5 de juliol, amb el que tots els fraccionaments finalitzaran dos mesos més tard del que estava previst.
 • S’oferirà fraccionament per als padrons de l’any en curs amb les condicions següents:
  • IBI, IVTM: fraccionament a demanda del contribuent, sense interessos sempre que el fraccionament acabi dins del 2020. 
  • IAE, Preu públic de recollida de residus: 4 fraccions sense interessos.
  • Vetlladors: es podrà sol·licitar quan es rebi la notificació de la liquidació.