Animals de companyia

He de donar d'alta el meu animal de companyia?

Podeu tramitar l'alta des del menú superior:  impostos – taxes – preus públics, trieu "altres taxes".

Alta animals de companyia

Tornar amunt

Visc a Barcelona, soc una persona amb discapacitat. Tinc ajudes a l’hora de pagar impostos, taxes o preus públics de la hisenda municipal?

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, i subjectes a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Exempcions:
  • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport.
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 desembre).

Taxa per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia

 • Exempció per a les persones amb discapacitat visual que siguin propietàries o posseïdores d'un gos pigall.

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: Àrea Verda i Àrea Blava

 • No estan subjectes al pagament de la taxa els vehicles següents:
  • Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l'autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d'estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta targeta haurà d'estar col·locada a l'interior del vehicle. Ha de ser visible des de l'exterior. Ha de ser l'original.
  • Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapacitat física no estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent.
Tornar amunt