Canals d'atenció

Notificació electrònica

Autònoms

Inici de l’activitat

Els ciutadans que desenvolupin una activitat econòmica han de donar-se d'alta al cens d'empreses, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (model 036 o 037), en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat.

Les altes, les baixes i les variacions es tramiten a l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l'Estat.


Tràmits a l’Institut Municipal d’Hisenda

Els impostos, taxes i preus públics que gestiona la hisenda municipal i totes les tramitacions que se’n deriven, es poden fer pels canals d'atenció que posem a la seva disposició.

L’Ajuntament de Barcelona -Institut Municipal d’Hisenda- posa al servei dels autònoms, aplicacions informàtiques amb la finalitat de facilitar i simplificar el compliment de les obligacions i així reduir els costos indirectes derivats del seu compliment i incrementar el nivell d’eficiència.

Hi ha tràmits que es poden fer sense necessitat de certificat digital:

 • Autoliquidació del preu públic de la recollida de residus comercials i industrials
 • Autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Autoliquidació de plusvàlua
 • Duplicat de rebut en període de pagament voluntari
 • Pagament de tributs i multes amb targeta bancària
 • Cita per ser atès presencialment a l'Institut Municipal d'Hisenda
 • Domiciliació bancària de tributs municipals i preus públics (IBI, impost sobre vehicles, IAE, taxa de la recollida de residus, taxa de guals i taxa d'ocupació de la via pública (terrasses)
 • Al·legacions i recursos de tributs, preus públics i multes: després d'emplenar la instància presentar a qualsevol registre de l'Ajuntament
 • Altres tràmits es poden iniciar emplenant les dades d’un formulari que després s’ha d’imprimir i enviar per correu postal amb la documentació necessària perquè s’acabi amb la intervenció del personal de l’Institut

Consulteu la informació dels canals que podeu fer servir per cada tràmit (telemàtic i telefònic)

Amb certificat digital es pot tenir accés a la informació privada que consta a les bases de dades municipals pel que fa als impostos, taxes, preus públics i multes, a través de la Carpeta de les Empreses, Entitats i Autònoms.

Si es té en propietat vehicles per desenvolupar l’activitat econòmica que els condueixen altres persones, es pot signar un acord a través de l’eina e-convenis perquè l’autònom tingui accés a l’aplicació e-multes que facilita la gestió de les denúncies per infraccions de trànsit com per exemple identificar el conductor responsable de la infracció.  També, si s’ha de pagar l’IBI, l’impost sobre vehicles i el preu públic per la recollida de residus, es pot signar un acord per tenir accés a l’aplicació e-padrons que permet disposar de la informació tributària corresponent al patrimoni o de l’activitat econòmica, verificar els imports abans de pagar per mitjà de domiciliació bancària.

L’accés a les aplicacions e-multes i e-padrons es fa a través de la Carpeta de les Empreses, Entitats i Autònoms, a partir de la signatura dels convenis indicats.


Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

Aquest preu públic es paga per la prestació del servei de recollida i transport fins als centres de tractament per part dels serveis municipals, dels residus generats per l'activitat.

No estan subjectes al pagament del preu públic:

 • Els titulars d'activitats que acreditin que la totalitat de les fraccions generades es lliuren separadament a un transportista que hagi fet la comunicació prèvia a l’Agència de Residus de Catalunya i estigui inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya per a cadascuna de les fraccions recollides i que les lliuri a un gestor autoritzat per l’ARC.  També s’aplica als titulars d’activitats generadores que optin per un sistema de logística inversa.
 • Els titulars d'activitats sense superfície.
 • Els titulars d'activitats generadores de residus industrials no assimilables a residus municipals.

Sol·licitud de la reducció per activitats professionals

Els titulars d’activitats professionals, considerats generadors mínims, amb superfície d’activitat igual o inferior a 25 m2, que desenvolupin l’activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal depenent, gaudiran d’una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.

Alta i pagament

Després d’haver tramitat l’alta al cens d’empreses i entitats a l’Agència Estatal Tributària, dins del termini d’un mes des de l’inici de l’activitat s’ha de tramitar l’autoliquidació de residus. L’import a pagar es calcula en funció de l’activitat desenvolupada i la superfície emprada per l’exercici de la mateixa.

Els autònoms poden optar per tramitar l’autoliquidació per internet i mitjaçant el telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.

Al document de l’autoliquidació hi ha un apartat per domiciliar el pagament dels rebuts pels anys següents. També es pot fer a través del web i mitjaçant el telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.

A partir dels anys següents, les dates de pagament seran les publicades al calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament.

 • Rebuts domiciliats: es recomana la domiciliació bancària del pagament. El rebut es pot domiciliar a través del web de l'Ajuntament, i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. El cobrament es fa el mes de desembre.

  Els rebuts domiciliats tenen una bonificació del 2% a partir de l’any següent de la domiciliació.
 • Rebuts no domiciliats: el termini de pagament és de dos mesos, generalment entre els mesos d’octubre i novembre. L’Institut Municipal d’Hisenda envia el document per pagar; si no es rep, es pot demanar un duplicat en el termini establert al calendari a través del web, dels Quioscos de tràmits i serveis  i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. A partir del dia següent a la finalització del termini, l’import s’incrementa amb un recàrrec del 5%.

  Es pot pagar a través de les entitats bancàries col·laboradores indicades al revers del document de pagament, trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010, dels Quioscos de tràmits i serveis i des del web.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM

Qui ha de pagar

Si l’autònom és propietari de vehicles, ha de pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  Aquest impost es paga anualment i la quota es calcula en funció del tipus de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes, ciclomotors, autobusos, camions, tractors, remolcs i semiremolcs arrossegats per altres vehicles,...)

Si el vehicle és nou: cal tramitar la matrícula a la Prefectura Provincial de Trànsit aportant l’impost pagat. El tràmit pel pagament es fa mitjançant autoliquidació. El document que s’ha d’omplir es troba a Internet: Autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  També pot trucar al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.

A partir dels anys següents, les dates de pagament seran les publicades al  calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament. Es recomana la domiciliació bancària del pagament.

Si el vehicle és de segona mà: no s’ha de fer autoliquidació perquè ja està matriculat. Únicament és necessari fer el canvi de nom a la Prefectura Provincial de Trànsit presentant el rebut de l’impost de l’any anterior pagat.  Aquest rebut l’ha emès l’ajuntament del municipi que consta a la Prefectura Provincial de Trànsit.

A partir dels anys següents, les dates de pagament són les publicades al  calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament. Es recomana la domiciliació bancària del pagament.

Com es paga

La gestió del cobrament la fa l’Institut Municipal d’Hisenda.

La persona obligada a fer el pagament és qui és propietària el dia 1 de gener.  El pagament és anual.

 • Rebuts domiciliats: es recomana la domiciliació bancària del pagament. El rebut es pot domiciliar a través del web de l'Ajuntament, dels Quioscos de tràmits i serveis i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. El cobrament es fa el mes de desembre.

  Els rebuts domiciliats tenen una bonificació del 2% a partir de l’any següent de la domiciliació.
 • Rebuts no domiciliats: el termini de pagament és de dos mesos, generalment entre els mesos de març i abril. L’Institut Municipal d’Hisenda envia el document per pagar; si no es rep, es pot demanar un duplicat en el termini establert al calendari a través del web, dels Quioscos de tràmits i serveis,  i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. A partir del dia següent a la finalització del termini, l’import s’incrementa amb un recàrrec del 5%.

  Es pot pagar a través de les entitats bancàries col·laboradores indicades al revers del document de pagament, trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010, dels Quioscos de tràmits i serveis i des del web.

Impost sobre béns immobles – IBI

Qui ha de pagar

Els autònoms han de pagar aquest impost si són propietaris, usufructuaris, concessionaris o titulars d'un dret de superfície de qualsevol bé immoble (botiga, pis, plaça d'aparcament, traster, casa, despatx, etc.).

Si el local de negoci és de propietat, s'ha de pagar l’impost sobre béns immobles a partir de l’any següent a la data d’adquisició.

El càlcul de la quota a pagar s'estableix en funció del valor cadastral del bé, fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, que té en compte el valor del sòl i el valor de la construcció.

La persona obligada a fer el pagament és qui és propietària el dia 1 de gener.  El pagament és anual.

Com i quan es paga

La gestió del cobrament la fa l’Institut Municipal d’Hisenda.

Les dates de pagament són les publicades al calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament.

 • Rebuts domiciliats: es recomana la domiciliació bancària del pagament. El rebut es pot domiciliar a través del web de l'Ajuntament, dels Quioscos de tràmits i serveis i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. El cobrament es fa en quatre fraccions en els mesos de febrer, maig, setembre i desembre.

  Les persones físiques tenen una bonificació del 2% a partir de l’any següent de la domiciliació.
 • Rebuts no domiciliats: el termini de pagament és de dos mesos, generalment entre els mesos de febrer i abril. L’Institut Municipal d’Hisenda envia el document per pagar; si no es rep, es pot demanar un duplicat en el termini establert al calendari a través del web,  dels Quioscos de tramits i serveis  i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. A partir del dia següent a la finalització del termini, l’import s’incrementa amb un recàrrec del 5%.

  Es pot pagar a través de les entitats bancàries col·laboradores indicades al revers del document de pagament, trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010, als Quioscos de tràmits i serveis i des del web.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres – ICIO

Si cal fer construccions, instal·lacions o obres en el local de l’activitat ha de tramitar el pagament de l'impost qui faci qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada.  En el cas que les ordenances municipals autoritzin una comunicació prèvia o assabentat, que substitueixi la llicència urbanística, s’ha de pagar igualment l'impost.

No s’ha de pagar aquest impost en les obres següents:

 1. Les tasques de neteja, d’esbrossada i de jardineria a l'interior dels solars, sempre que no impliquin la destrucció dels jardins.
 2. La instal•lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
 3. Les obres d'urbanització, de construcció o enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
 4. Les obres interiors que no comporten cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l'edifici, llevat que formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o reforma, que amb caràcter general es facin en un edifici o una instal•lació.
 5. Les obres de supressió dels guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal d'adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.
 6. Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.
 7. Les obres per treure rètols de publicitat.
 8. L'adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general.
 9. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública  per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que  corresponen tant a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 10. Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

Tipus de construccions, instal·lacions i obres en les que s’ha de pagar l’impost:

 1. Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o les necessàries per a la implantació, l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.
 2. Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.
 3. Les obres provisionals.
 4. La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
 5. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, tant pel que fa a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, així com a les obres necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 6. Els moviments de terres com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
 7. Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
 8. La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament.
 9. Les instal·lacions de caràcter provisional.
 10. La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via pública.
 11. Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
 12. La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Autoliquidació – Pagament

S’ha de pagar l'autoliquidació d'aquest impost en el moment de la sol·licitud de la  llicència d’obres .  En tot cas, per retirar la llicència i poder fer-la efectiva, cal acreditar el pagament d’aquest impost. En cas d’autoritzacions en règim de comunicació prèvia, cal tramitar l’autoliquidació en el moment que la comunicació és admesa i hi ha un mes per pagar.

Si s'inicia la construcció, instal·lació o obra sense tenir la llicència o haver fet la comunicació prèvia, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte.

Una vegada acabades les construccions, instal·lacions i obres, si el cost final de les mateixes és superior al pressupostat, l'Institut Municipal d’Hisenda disposa de 4 anys per fer la liquidació definitiva o fer la devolució si el resultat és inferior.

Gestió

La gestió de l’autoliquidació la fa el departament de Llicències de cada Districte a través de les Oficines d’atenció ciutadana o els Serveis d’urbanisme d’Hàbitat Urbà.  La comprovació la fa el Servei d’inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda.


Plusvàlua

Qui ha de pagar

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit), s'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com plusvàlua.

En el cas de la venda d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, local, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre ha estat propietària. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent.

En el cas d'herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost.

Com i quan es paga

El pagament es fa mitjançant  autoliquidació.  El tràmit pel càlcul que s’ha d’omplir es troba a Internet, autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, també es pot fer el tràmit trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.

El pagament s'ha de fer en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

Si es tracta d'herències, el termini és de sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos. La pròrroga s'entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui.

Bonificació

Les transmissions per herència de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, poden bonificar-se el 95% el cònjuge, descendents o ascendents per naturalesa o adopció.

Perquè aquesta bonificació sigui definitiva l'adquirent ha de mantenir el bé, en el seu patrimoni, així com l'exercici d’una activitat durant els cinc anys següents a la mort del causant, només hi ha una excepció i és que l'adquirent morís dins d'aquest termini (en aquest cas la bonificació seria definitiva encara que només hagi passat per exemple dos anys).

Si s'incompleixen els requisits, l'obligat tributari ha de pagar una autoliquidació en el termini d'un més des de la data de venda del local per l’import que en el seu dia es va bonificar, i per tant va deixar d'ingressar, més els interessos de demora.

No subjecció

Les transmissions d’immobles derivades d’aportacions de branques d’activitat a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VII del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’impost de societats, a excepció de les previstes en l’article 87è de la mateixa Llei quan no s’integrin en una branca d’activitat. 


Taxa de guals

Qui ha de pagar

Si el local de l’activitat  ha de tenir una entrada i sortida per a vehicles, s’ha de tramitar la llicència per a l’ús de la vorera.

El tràmit per la sol·licitud de la llicència es pot fer per Internet, sol·licitud de llicència de gual, o a les Oficines d’atenció ciutadana dels Districtes.

Com i quan es paga

El primer any es paga la llicència que tramita el departament de Llicències i Inspecció de cada Districte.

A partir dels anys següents, les dates de pagament són les publicades al calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament. 

 • Rebuts domiciliats: es recomana la domiciliació bancària del pagament. El rebut es pot domiciliar a través del web de l'Ajuntament i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. El cobrament es fa el mes de maig.
 • Rebuts no domiciliats: el termini de pagament és de dos mesos, generalment entre mitjans del mes de febrer i mitjans del mes d'abril. L’Institut Municipal d’Hisenda envia el document per pagar; si no es rep, es pot demanar un duplicat en el termini establert al calendari a través del web, dels Quioscos de tràmits i serveis, i del telèfon 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.  A partir del dia següent a la finalització del termini, l’import s’incrementa amb un recàrrec del 5%.

  Es pot pagar a través de les entitats bancàries col·laboradores indicades al revers del document de pagament, trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010, dels Quioscos de tràmits i serveis i des del web.

Taxa per la utilització privativa de la via pública

Qui ha de pagar

Aquesta taxa es paga per l’ocupació de la via pública, per la instal·lació de vetlladors i terrasses a bars i restaurants.

El tràmit per la sol·licitud de la llicència es pot fer per Internet o a les Oficines d’atenció ciutadana dels Districtes.

Com i quan es paga

El primer any es paga la llicència que tramita el departament de Llicències i Inspecció de cada Districte.

A partir dels anys següents, les dates de pagament són les publicades al calendari de cobrament que cada any aprova l’Ajuntament.

 • Rebuts domiciliats: es recomana la domiciliació bancària del pagament. El rebut es pot domiciliar a través del web de l'Ajuntament i del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010. El cobrament es fa el mes de maig.
 • Rebuts no domiciliats: el termini de pagament és de dos mesos, generalment entre mitjans del mes de febrer i mitjans del mes d'abril. L’Institut Municipal d’Hisenda envia el document per pagar; si no es rep, es pot demanar un duplicat en el termini establert al calendari a través del web, dels Quioscos de tràmits i serveis i  del telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010.  A partir del dia següent a la finalització del termini, l’import s’incrementa amb un recàrrec del 5%.

  Es pot pagar a través de les entitats bancàries col·laboradores indicades al revers del document de pagament, trucant al telèfon gratuït 010*, si es truca des de fora l'àrea metropolitana de Barcelona 931 537 010, dels Quioscos de tràmits i serveis i des del web.

Multes de trànsit

Si es té vehicles per desenvolupar l’activitat econòmica que els condueixen també altres persones, es pot signar un acord a través de l’eina e-convenis perquè l’autònom tingui accés a l’aplicació e-multes que facilita la gestió de les denúncies per infraccions de trànsit com per exemple identificar el conductor responsable de la infracció.

Conductor habitual – Identificació de conductors

Es pot informar a la Prefectura Provincial de Trànsit (www.dgt.es) del conductor habitual de cada vehicle perquè sigui inclòs al Registre de conductors habituals i així, les denúncies per infraccions de trànsit siguin notificades directament al conductor.

Notificació Telemàtica - Adreça Electrònica Viària

És un sistema de notificació electrònica creada per a substituir l’adreça postal del propietari del vehicle, per una adreça de correu electrònic.

Aquest servei és voluntari per a les persones físiques.

Es pot rebre les notificacions relacionades amb infraccions de trànsit comeses a la ciutat de Barcelona a través d’Internet subscrivint-se a l’adreça electrònica viària (Dirección Electrónica Vial - DEV). Es rep un avís per correu electrònic cada vegada que arriba una notificació telemàtica a la Carpeta de les empreses, entitats i autònoms o a la Carpeta del ciutadà.

Per donar-se d’alta en aquest servei, s'ha d’entrar al web de la DGT (www.dgt.es) sempre que es disposi de DNI electrònic o de certificat digital. Si no es té certificat digital es pot consultar què és el certificat digital i com es poden obtenir els certificats digitals admesos.

Tauler Edictal Únic (TEU)

Des del dia 1 de juny de 2015, l’Ajuntament de Barcelona com totes les administracions públiques han de publicar els anuncis dels requeriments i de les notificacions al TEU.

TEU és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) on s’hi publiquen les notificacions que no s’han pogut practicar als interessats per motius no imputables a l’Administració.

Aquest serà l’únic mitjà que utilitzarà l’Ajuntament de Barcelona per a les seves publicacions.

Per accedir al TEU cal fer-ho, necessàriament, de manera telemàtica a través de la pàgina web del BOE.  No cal disposar de certificat digital.


Multes per publicitat a l’espai públic

L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, en l’article 23, sobre normes de conducta diu:

La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal.

És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o elements del paisatge, en el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.  Igualment, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la del titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé privat si vola sobre l’espai públic, excloses les pancartes a balcons i altres obertures.

Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars.

Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits a l’article 3 de l’ordenança

Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis.

Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge publicitari respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials del fet.

Llicència per a activitat publicitària, Institut Municipal del Paisatge Urbà , Av Drassanes , 6-8, planta 20, 08001 Barcelona, Telèfon 93 256 25 25.


Tràmits relacionats amb els apartats anteriors

A continuació es fa una breu explicació dels tràmits més destacats.  Es poden fer a través de diversos canals.  Vegeu els canals que podeu fer servir.

 • Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics

  Consisteix a demanar que s'anul·li o es modifiqui un tribut municipal o preu públic, ja sigui en el període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).
 • Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona

  El tràmit permet sol·licitar l'anul·lació o la modificació d'una multa, imposada per l'Ajuntament de Barcelona, per una infracció de trànsit, ja sigui dins del període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).
 • Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit

  Consisteix a demanar que s'anul·li o es modifiqui una multa imposada per l'Ajuntament de Barcelona per una infracció que no tingui a veure amb trànsit, ja sigui en el període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).
 • Canvi d'adreça fiscal

  El tràmit permet comunicar un canvi d'adreça fiscal de contribuents donats d'alta a les bases de dades de tributs i multes de l'Institut Municipal d'Hisenda.

  Han de ser adreces postals completes: nom del carrer, número, pis i porta. No s'admeten apartats de correus.
 • Canvi de titular de l'impost sobre béns immobles (IBI)

  El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

  Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc. S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret reial sobre un bé immoble.

  Aquesta comunicació a l'Ajuntament no és obligatòria, per part del comprador, si la transmissió s'ha formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de la transmissió.
 • Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

  El tràmit permet obtenir un document que emet l'Ajuntament per acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut, d'un preu públic o d'una multa.
 • Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

  Document que emet l'Institut Municipal d'Hisenda per acreditar, que una persona o entitat no té deutes tributàries i/o multes en via executiva amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Certificació sobre titularitat de béns i drets a les bases de dades tributàries.

  Document que informa que una persona o entitat té béns o drets a nom seu.

  Aquests certificats no els emet l'Ajuntament i s'han de demanar als organismes pertinents.

  A aquesta certificació també se la pot anomenar com a certificat de signes externs.
 • Notificació de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

  El tràmit permet obtenir un document on consten els tributs i multes que no s'han pagat durant el període voluntari.

  El deute inclou l'import principal més els interessos, el recàrrec i les costes de procediment.

  Cal saber que, si es tenen deutes pendents en període de pagament voluntari, també es faran arribar, però en una altra notificació.
 • Fraccionament del deute de tributs municipals i multes

  El tràmit permet el pagament a terminis del deute que un contribuent té amb l'Ajuntament.

  Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Barcelona, es poden fraccionar en qualsevol moment, tant en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica financera del contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

  No es pot fraccionar ni ajornar:

  • El deute inferior a 100 euros.
  • La taxa de la grua, la d'immobilització de vehicles i la de permanència en el dipòsit municipal, quan el vehicle consti domiciliat fora de la ciutat de Barcelona . Si el vehicle consta domiciliat a la ciutat de Barcelona, no es podrà fraccionar o ajornar llevat que tingui més deute, o si no té més deute, que es tracti d’una circumstància excepcional (calgui disposar del vehicle per treballar, per necessitats familiars, etc.).
  • Les taxes de la grua i les de permanència en el dipòsit generades durant el procediment d'alienació d'un vehicle embargat i subhastat que s'han de pagar pels vehicles no adjudicats, llevat que se'n garanteixi el pagament amb un aval.
  • Quan s'ha cobert la totalitat del deute, per embargament de diners en el compte o per embargament de la devolució de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, llevat que es presenti documentació que garanteixi l'import (aval bancari).
  • Quan està notificat l'acord d'alienació dels béns embargats.
  • Les costes del procediment d'embargament corresponents a les despeses per anotació d'embargament en organismes públics ja que s'han d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu metàl·lic o xec conformat.
  • Les multes en període voluntari amb descompte.

  És obligatori acumular tot el deute pendent, tributari o no, que tingui un mateix contribuent en període executiu, també es podran acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari a petició del contribuent.

  No es considera deute pendent les següents situacions: suspensió, comprovació de cobrament, anul·lació i suspensió cautelar.

  S’ha de fer un pagament inicial quan:

  • L’import del deute és superior a 24.000 euros: 10% de l’import total del fraccionament.
  • S’ha incomplert el pagament d’un fraccionament anterior: 10% de l’import total del fraccionament (encara que el deute sigui inferior a 24.000 euros).
  • Embargament de vehicles: si hi ha anotació de precinte i el vehicle s’ha capturat: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis. Si el vehicle no s’ha capturat: 10% de l’import total del fraccionament.
  • Embargament d’immobles: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis.

  En aquests casos el tràmit s’ha de fer presencialment a l’Institut Municipal d’Hisenda amb cita concertada.

  Els terminis (mínim 50 euros) seran abonats per mitjà de domiciliació bancària.

  El fraccionament del deute comporta el pagament d’interessos de demora.

(*) Consulteu les condicions del servei d'atenció telefònica al web http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicaio-ciutadana/telefonic

Darrera actualització 03/07/2019