Canals d'atenció

Notificació electrònica

Calendari de festius a la ciutat de Barcelona. Dies inhàbils

Des del 2 d'octubre de 2016, amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona.

No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l'esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior.

Festius 2021

1 de gener Cap d'Any (E)

6 de gener Reis (E)

2 d'abril Divendres Sant (E)

5 d'abril Dilluns de Pasqua Florida (A)

1 de maig Festa del Treball (E)

24 de maig Dilluns de Pasqua Granada (L)

24 de juny Sant Joan (A)

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya (A)

24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (L)

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya (E)

1 de novembre Dia de tots Sants (E)

6 de desembre Dia de la Constitució (E)

8 de desembre La Immaculada (E)

25 de desembre Nadal (E)

(E) Festes estatals

(A) Festes autonòmiques (a Catalunya)

(L) Festes locals de Barcelona

Decret d'Alcaldia de festes locals (enllaç anunci Gaseta Municipal)

Calendari oficial de festes laborals (enllaç web gencat)