Canals d'atenció

Notificació electrònica

Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Tributària de Catalunya en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris

Amb la intenció de millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació dels tributs d’ambdues administracions i la millora de la qualitat dels diversos serveis tributaris, la finestreta única tributària és el mecanisme de col·laboració que té la finalitat de donar un millor servei d’atenció i assistència tributàries i facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans.

Aquesta col·laboració neix a partir del Conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Tributària de Catalunya, pel qual s’integra en Tributs de Catalunya.

Tributs de Catalunya és fruit de l'acord entre l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les diputacions de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana i que garanteixi al ciutadà un servei de proximitat.

Al gener de 2015, l'Ajuntament de Barcelona es va sumar a aquest acord, creant un marc de col·laboració estable que, conjuntament amb la participació de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana, amb més proximitat a la ciutadania.

Per aprofundir en la col·laboració iniciada, l’any 2017 s’han signat dos convenis:

  • Per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona
  • Per a l’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris

Serveis de finestreta única 

Actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya relacionades amb l’Ajuntament de Barcelona

Delegació territorial de Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 46, 08038 - Barcelona

L'Agència Tributària de Catalunya desenvolupa, a més de les competències que li són pròpies, les tasques següents de l’Ajuntament de Barcelona, adreçades als particulars que així ho sol·licitin:

  • Informació bàsica d'impostos, taxes i preus públics municipals.
  • Presentació i registre de tot tipus de documentació relacionada amb els tributs, preus públics i multes que gestiona l’Ajuntament de Barcelona.

Actuacions de l'Ajuntament de Barcelona relacionades amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) (plaça de Sant Miquel, 3), 08002 - Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa, a més de les competències que li són pròpies, les tasques següents de l'Agència Tributària de Catalunya, adreçades als particulars que ho sol·licitin:

  • Recepció i registre de les autoliquidacions, informació i assistència general bàsica a la ciutadania.
  • Emissió de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • Emissió de duplicats de documents de pagament.

Oficines d’atenció de Tributs de Catalunya

  • Delegació Territorial de l'ATC a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 46, 08038 - Barcelona
  • Oficina d'Atenció Ciutadana pl. Sant Miquel, 3 (al costat de la plaça de Sant Jaume), 08002 - Barcelona

Web:

Text del Conveni marc entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria tributària publicat al DOGC 6815 de 20 de febrer de 2015.

Text del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris, publicat al DOGC 7335, de 23 de març de 2017.

Text del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona, publicat al DOGC 7335, de 23 de març de 2017.