Canals d'atenció

Notificació electrònica

Conveni de col·laboració cadastral

El present conveni consolida la col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici de les funcions de gestió cadastral iniciada fa anys amb la signatura dels anteriors convenis, en data 30 d'abril de 1993 i 26 de juliol de 2004.

Els principals eixos del conveni són:

  • Exercici per l'Ajuntament, en règim de delegació de funcions, de la tramitació i aprovació dels expedients d'alteracions cadastrals d'ordre jurídic (transmissions de domini).
  • Exercici per l'Ajuntament, en règim de prestació de serveis, de la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic.
  • Actuacions de col·laboració interadministrativa en matèria d'atenció al públic, notificació de valors i inspecció cadastral entre d'altres.

El balanç d'aquests anys de col·laboració, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia i millor prestació de serveis als ciutadans, és totalment positiu per ambdues administracions, sent determinant l'avanç que ha suposat el que les funcions de col·laboració que exerceix l'Ajuntament es portin a terme utilitzant directament les bases de dades de la Direcció General del Cadastre, l'anomenat "model Barcelona".

Aquest "model Barcelona", agilita la sincronització entre les bases de dades cadastrals i les de l'impost sobre els béns immobles i anticipa, per tant, la gestió tributària, amb la conseqüent reducció de la conflictivitat.

Mes informació